е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-2 / 17.1.2018 г.

00384-2018-0002 "Доставка на допълнително оборудване по проект "Обучение за успех", необходимо и произтичащо от дейности, свързани с изпълнение на проект "Обучение за успех", по договор за БФП № BG05M2OP001-3.002-0413-C01, по Приоритетна ос 3 "Образователна среда за активно социално приобщаване" на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 17.1.2018 г.

Публикувано на: 17.01.2018 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 23.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 8.2.2018 г.

Публикувано на: 08.02.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 16.2.2018 г.

Публикувано на: 16.02.2018 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 16.2.2018 г.

Публикувано на: 16.02.2018 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 16.2.2018 г.

Публикувано на: 16.02.2018 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 30.3.2018 г.

Публикувано на: 30.03.2018 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Смарт Бизнес Къмпани.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 7 / 30.3.2018 г.

Публикувано на: 30.03.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 8 / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор.pdf 23.1.2021 г.