е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-16 / 28.10.2016 г.

"Изготвяне на технически проекти и упражняване на авторски надзор по време на строителството в две обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 14.11.2016 г.

Публикувано на: 14.11.2016 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 525 от 11.11.2016г. за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 26.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 2 / 14.11.2016 г.

Публикувано на: 14.11.2016 г.
Коментар: Обявление за поръчка от 11.11.2016г.; Краен срок за представяне на оферти 19.12.2016г. - 17:00 часа; Отваряне на офертите 20.12.2016г. 11:00 часа;
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.PDF 26.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 14.11.2016 г.

Публикувано на: 14.11.2016 г.
Коментар: Документация за участие, Образци за попълване, проект на договор и визи за проектиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие.zip 26.1.2021 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията № 4 / 16.1.2017 г.

Публикувано на: 16.01.2017 г.
Коментар: Протокол № 1 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 579 от 20.12.2016 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 26.1.2021 г.

Обявление за отваряне на ценови предложения № 5 / 24.1.2017 г.

Публикувано на: 24.01.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения изх. № РД 91 00 - 1/24.01.2017г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf 26.1.2021 г.

Протокол № 2 от дейността на комисията № 6 / 8.2.2017 г.

Публикувано на: 08.02.2017 г.
Коментар: Протокол № 2 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 579 от 20.12.2016 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 26.1.2021 г.

Протокол № 3 от дейността на комисията № 7 / 8.2.2017 г.

Публикувано на: 08.02.2017 г.
Коментар: Протокол № 3 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 579 от 20.12.2016 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 26.1.2021 г.

Доклад на комисия № 8 / 8.2.2017 г.

Публикувано на: 08.02.2017 г.
Коментар: Доклад на комисия , назначена със Заповед № РД 07 00 - 579 от 20.12.2016 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад на комисия.pdf 26.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № 9 / 8.2.2017 г.

Публикувано на: 08.02.2017 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 63/08.02.2017г. за определяне на изпълнител за Обособена позиция № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение ОП1.pdf 26.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № 10 / 8.2.2017 г.

Публикувано на: 08.02.2017 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 64/08.02.2017г. за определяне на изпълнител за Обособена позиция № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение ОП2.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 8.3.2017 г.

Публикувано на: 08.03.2017 г.
Коментар: Договор рег. № 20-9/01.03.2017г. за обособена позиция № 1 и приложения към него (Техническа спецификация/задание за проектиране; Предложение за изпълнение на поръчката на изпълнителя; Ценово предложение на изпълнителя;)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП № 1 и приложения към него.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 8.3.2017 г.

Публикувано на: 08.03.2017 г.
Коментар: Договор рег. № 20-10/01.03.2017г. за обособена позиция № 2 и приложения към него (Техническа спецификация/задание за проектиране; Предложение за изпълнение на поръчката на изпълнителя; Ценово предложение на изпълнителя;)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП № 2 и приложения към него.pdf 26.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 13 / 8.3.2017 г.

Публикувано на: 08.03.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка изх. № РД 2400 - 119/06.03.2017г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.PDF 26.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 14 / 14.11.2019 г.

Публикувано на: 14.11.2019 г.
Коментар: Обявление изх. № РД 2400 - 694/14.11.2019г. за приключване на договора за Обособена позиция № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключен договор ОП 1.pdf 26.1.2021 г.