е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка 42-01-240 / 10.10.2013 г.

Прекратяване на Обществена поръчкае с АОП уникален номер 00418-2013-0032 „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА ГПСОВ - ГР. ДУПНИЦА И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА, ВКЛЮЧВАЩ ОБОСОБЕН ОБЕКТ № 1 И ОБОСОБЕН ОБЕКТ № 2”, ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН СЪС СРЕДСТВА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Решение за прекратяване № 27 / 17.11.2015 г.

Публикувано на: 17.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Nadzor.pdf 21.1.2021 г.