е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-7 / 18.5.2015 г.

"Доставка и монтаж на фитнес уреди за открити пространства"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 25.5.2015 г.

Публикувано на: 25.05.2015 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 226/25.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.PDF 26.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 2 / 25.5.2015 г.

Публикувано на: 25.05.2015 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка изх. № РД 2400- 330/25.05.2015г. Уникален номер на поръчката в РОП 00541 - 2015 - 0005
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.PDF 26.1.2021 г.

Документация за участие № 3. / 25.5.2015 г.

Публикувано на: 25.05.2015 г.
Коментар: Съдържание, Техническа спецификация, Указания за подготовка на офертите, Образци на документи и проект на договор. Краен срок за получаване на оферти 22.06.2015 г. - 17:00 часа; Отваряне на офертите 23.06.2015г. - 13:00 часа
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие.zip 26.1.2021 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията № 4 / 26.6.2015 г.

Публикувано на: 26.06.2015 г.
Коментар: Протокол № 1 от дейността на комисията, назначена със Заповед № РД 07 00 - 312 от 23.06.2015 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.PDF 26.1.2021 г.

Съобщение за отваряне на Плик № 3 "Предлагана цена" на Участниците № 5 / 30.6.2015 г.

Публикувано на: 30.06.2015 г.
Коментар: Във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на фитнес уреди за открити пространства", Община Бяла, в качеството и на Възложител, уведомява, че на 03.07.2015 г. от 10:30 часа, в заседателната зала на втори етаж в административната сграда на Община Бяла, ул. "Андрей Премянов" № 29, гр. Бяла, Комисията, назначена със Заповед № РД 07 00 - 312 от 23.06.2015 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за разглеждане, оценка и класиране на предложените оферти, ще пристъпи към отваряне на Плик №3 "Предлагана цена" на допуснатите участници. При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отваряне на ценови оферти.doc 26.1.2021 г.

Протокол от дейността на комисия № 6 / 7.7.2015 г.

Публикувано на: 07.07.2015 г.
Коментар: Протокол от дейността на Комисия ,назначена със Заповед № РД 07 00 - 312 от 23.06.2015 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за разглеждане, оценка и класиране на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол на комисия.PDF 26.1.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител № 7 / 7.7.2015 г.

Публикувано на: 07.07.2015 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 353 от 07.07.2015 г. за класиране и избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране и избор на изпълнител.PDF 26.1.2021 г.

Гаранции № 8 / 24.7.2015 г.

Публикувано на: 24.07.2015 г.
Коментар: Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие Гаранциите за участие на класираните на трето и четвърто място участници "СПОРТ ПАРК ФИТНЕС БЪЛГАРИЯ" ООД и "ЕЛПАК - ЛИЗИНГ" ЕООД са освободени със Заповеди № РД 0700 - 405/24.07.2015г. и № РД 0700 - 406/24.07.2015г. на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, поради изтичане на срока за обжалване на Решение № РД 07 00 - 353 от 07.07.2015 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за определяне на изпълнител.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповеди гаранции.PDF 26.1.2021 г.

Договор № 9 / 28.7.2015 г.

Публикувано на: 28.07.2015 г.
Коментар: Договор за изпълнение рег. № 20 - 109 от 28.07.2015г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.PDF 26.1.2021 г.

Приложения към договор № 10 / 28.7.2015 г.

Публикувано на: 28.07.2015 г.
Коментар: Приложения към договор за изпълнение рег. № 20 - 109/28.07.20`15г. (Техническа спецификация, Техническо предложение за изпълнение на поръчката, Ценово предлажение)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложения към договор.PDF 26.1.2021 г.

Информация за сключен договор № 11 / 28.7.2015 г.

Публикувано на: 28.07.2015 г.
Коментар: Информация за сключен договор рег. № 20 - 109/28.07.2015г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за сключен договор.PDF 26.1.2021 г.

Гаранции № 12 / 28.7.2015 г.

Публикувано на: 28.07.2015 г.
Коментар: Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие на класираните на първо и второ място участници Гаранциите за участие на класираните на първо и второ място участници "ИМПРЕСИЯ - 99" ООД - гр. Провадия и "МУЛТИ ПАРК" ООД - гр. Бургас са освободени със Заповеди № РД 0700 - 411/28.07.2015г. и № РД 0700 - 410/28.07.2015г. на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, поради сключване на договор за обществена поръчка Рег. № 20 - 109/28.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповеди гаранции.PDF 26.1.2021 г.

Гаранции № 13 / 12.9.2015 г.

Публикувано на: 12.09.2015 г.
Коментар: Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение по Договор рег. № 20 - 109/28.07.2015 г. Гаранцията за изпълнение по Договор рег. № 20 - 109/28.07.2015 г. на "ИМПРЕСИЯ - 99" ООД - гр. Провадия е освободена на 12.09.2015 г. (Заповед № РД 0700 - 511/12.09.2015г.) на основание чл. 63, ал. 1 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 10, ал. 5 от Договор рег. № 20 - 109/28.07.2015 г. , поради изпълнение на задълженията по договора.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед гаранция.PDF 26.1.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 14 / 14.9.2015 г.

Публикувано на: 14.09.2015 г.
Коментар: Информация в РОП за изпълнен договор рег. № 20 -109/28.07.2015г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация изп. договор.PDF 26.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 30.12.2015 г.

Публикувано на: 30.12.2015 г.
Коментар: плащане по дог.№20-109/2015
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Дост.и монт.на фитнес уреди за откр.простр..xlsx 26.1.2021 г.