е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-28 / 22.8.2018 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ с предмет: "Изпълнение на дейности по осъществяване на информация и комуникация по проект BG16RFOP001-1.029-0004 "Въвеждане на енергоспестяващи мерки в многофамилни жилищни сгради в гр. Дупница, Община Дупница", финансиран по ОПРР 2014 -2020 по две обособени позиции"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333630363234
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 22.8.2018 г.

Публикувано на: 22.08.2018 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.blokcheta.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 22.8.2018 г.

Публикувано на: 22.08.2018 г.
Коментар: 1-ва стр. Утвърдил
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1-va str. ukazaniq.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 22.8.2018 г.

Публикувано на: 22.08.2018 г.
Коментар: Указания за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) У К А З А Н И Я.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 22.8.2018 г.

Публикувано на: 22.08.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.pdf 18.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 22.8.2018 г.

Публикувано на: 22.08.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техн.сп.публичност.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 22.8.2018 г.

Публикувано на: 22.08.2018 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 22.8.2018 г.

Публикувано на: 22.08.2018 г.
Коментар: Образец за попълване на еЕЕДОП в Система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (2).zip 18.1.2021 г.

Решение за откриване № 49 / 22.8.2018 г.

Публикувано на: 22.08.2018 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.blokcheta.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 1 / 2.11.2018 г.

Публикувано на: 02.11.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол Публичност Енергоспестяващи мерки.pdf 18.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 64 / 2.11.2018 г.

Публикувано на: 02.11.2018 г.
Коментар: Решение за класиране и избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране Публичност Енергоспестяващи мерки.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 17.12.2018 г.

Публикувано на: 17.12.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 17.12.2018 г.

Публикувано на: 17.12.2018 г.
Коментар: Договор за изпълнение Оп.1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor_cor OP.1.rar 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 17.12.2018 г.

Публикувано на: 17.12.2018 г.
Коментар: Договор за изпълнение Оп.2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor_corOP.2.rar 18.1.2021 г.