е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-14 / 30.9.2016 г.

"Зимно поддържане и снегопочистване на IV- то класна пътна мрежа и улици в чертите на населените места на територията на община Бяла, включително платната за движение по републикански път в границите на град Бяла за експлоатационен сезон 2016/2017 год."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 1. / 3.10.2016 г.

Публикувано на: 03.10.2016 г.
Коментар: Обява № РД 9100 - 37 от 03.10.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 2. / 3.10.2016 г.

Публикувано на: 03.10.2016 г.
Коментар: Документация за участие в т. ч. Техническа спецификация, образци на документи и проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.doc 26.1.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 3. / 3.10.2016 г.

Публикувано на: 03.10.2016 г.
Коментар: Информация за публикувана обява ID 9057054 от 03.10.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация АОП за публикувана обява.PDF 26.1.2021 г.

Информация АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 5 / 11.10.2016 г.

Публикувано на: 11.10.2016 г.
Коментар: Информация изх. № РД 2400 - 440/11.10.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация АОП удължаване на срок за оферти.PDF 26.1.2021 г.

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 4. / 11.10.2016 г.

Публикувано на: 11.10.2016 г.
Коментар: Съобщение изх. № РД 9100 - 41 от 11.10.2016г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за удължаване на срок за оферти.pdf 26.1.2021 г.

Протокол от дейността на комисия № 6. / 28.10.2016 г.

Публикувано на: 28.10.2016 г.
Коментар: Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 473/17.10.2016 г. на Заместник -Кметa на Община Бяла, упълномощен със Заповед № РД 0700 - 258/13.06.2016 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол комисия.pdf 26.1.2021 г.

Договор № 7 / 10.11.2016 г.

Публикувано на: 10.11.2016 г.
Коментар: Договор рег. №20-91/10.11.2016г. и приложения към него: Техническа спецификация, Ценово предложение, График за почистване; Предложението за изпълнение на поръчката не е публикувано, поради това че Участникът е представил декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП, в която е посочил, че то съдържа търговска тайна;
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения.pdf 26.1.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 8 / 21.4.2017 г.

Публикувано на: 21.04.2017 г.
Коментар: Информация за изпълнението на Договор рег. № 20 - 91/10.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Изпълнение на договор.doc 26.1.2021 г.