е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-23 / 13.5.2020 г.

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на санитарни материали и материали и консумативи за лична хигиена на потребителите" по две обособени позиции: Обособена позиция 1: "Доставка на санитарни материали и консумативи", Обособена позиция 2: "Доставка на материали и консумативи за лична хигиена на потребителите", по проект BG05М9ОР001-2.019-0009 - С01 "Дом и подкрепа за всяко дете", процедура BG05M9OP001-2.019 "Продължаваща подкрепа за деинституциализация на децата и младежите - Етап 2 - Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - Компонент 1" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.5.2020 г.

Публикувано на: 13.05.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 2_Техническа спецификация.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.5.2020 г.

Публикувано на: 13.05.2020 г.
Коментар: Проект на договор по обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 6_Проект_договор_ОП1.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.5.2020 г.

Публикувано на: 13.05.2020 г.
Коментар: Проект на договор по обособена
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 6_Проект_договор_ОП2.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.5.2020 г.

Публикувано на: 13.05.2020 г.
Коментар: Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 4_Obrazec_6-Deklaraciq_spazeni_zadyljenia.docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.5.2020 г.

Публикувано на: 13.05.2020 г.
Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 3_Образци.docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.5.2020 г.

Публикувано на: 13.05.2020 г.
Коментар: ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ по чл. 102, ал. 1 ЗОП /ако е приложимо/
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 5_Obrazec_8-Deklaraciq_konfidentialnost.docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.5.2020 г.

Публикувано на: 13.05.2020 г.
Коментар: ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява - сан. материали.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.5.2020 г.

Публикувано на: 13.05.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП - формат pdf. и xml за попълване в системата за ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 21.1.2021 г.

Други документи № / 26.5.2020 г.

Публикувано на: 26.05.2020 г.
Коментар: Информация за удължаване срока за подаване на оферти при условията и реда на чл. 188, ал. 2 от ЗОП.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Uduljavane srok.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 4.6.2020 г.

Публикувано на: 04.06.2020 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ №1.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 24.6.2020 г.

Публикувано на: 24.06.2020 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол - класиране.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 16.7.2020 г.

Публикувано на: 16.07.2020 г.
Коментар: Договор и приложения ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Contract_2020_оп1.rar 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 16.7.2020 г.

Публикувано на: 16.07.2020 г.
Коментар: Договор и приложения ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Contract_2020.rar 21.1.2021 г.