е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-12 / 4.8.2015 г.

"Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Бяла по обособени позиции" Обособена позиция № 1 "Месо, месни продукти и риба" Обособена позиция № 2 "Мляко, млечни продукти и яйца" Обособена позиция № 3 "Плодове и зеленчуци в прясно състояние" Обособена позиция № 4 "Варива, пакетирани стоки, подправки и други" Обособена позиция № 5 "Хляб и хлебни изделия" Обособена позиция № 6 "Плодове и зеленчуци преработени или замразени и захарни изделия"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 7.8.2015 г.

Публикувано на: 07.08.2015 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 428/07.09.2015 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.PDF 26.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 2 / 7.8.2015 г.

Публикувано на: 07.08.2015 г.
Коментар: Обявление изх. № РД 2400 - 472/07.08.2015 г. Уникален номер на поръчката в РОП 00541 - 2015 - 0010
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.PDF 26.1.2021 г.

Документация за участие № 3. / 7.8.2015 г.

Публикувано на: 07.08.2015 г.
Коментар: Документация за участие (Пълно описание и техничиски спецификаци, Указания за участие, Образци на документи и проект на договор, Съдържание) Краен срок срок за представяне на оферти 16.09.2015 г. - 17:00 ч, Отваряне на офертите 17.09.2015 г. - 13:00 ч
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация Хранителни продукти.zip 26.1.2021 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията № 4 / 23.9.2015 г.

Публикувано на: 23.09.2015 г.
Коментар: Протокол № 1 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 522 от 17.09.2015 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.PDF 26.1.2021 г.

Съобщение за отваряне на Плик № 3 "Предлагана цена" на Участниците № 5 / 24.9.2015 г.

Публикувано на: 24.09.2015 г.
Коментар: Във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Бяла по обособени позиции" Обособена позиция № 1 "Месо, месни продукти и риба" Обособена позиция № 2 "Мляко, млечни продукти и яйца" Обособена позиция № 3 "Плодове и зеленчуци в прясно състояние" Обособена позиция № 4 "Варива, пакетирани стоки, подправки и други" Обособена позиция № 5 "Хляб и хлебни изделия" Обособена позиция № 6 "Плодове и зеленчуци преработени или замразени и захарни изделия", Община Бяла, в качеството и на Възложител, уведомява, че на 01.10.2015 г. от 13:00 часа, в стая № 17 на втори етаж в административната сграда на Община Бяла, ул. "Андрей Премянов" № 29, гр. Бяла, Комисията, назначена със Заповед № РД 07 00 - 522 от 17.09.2015 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за разглеждане, оценка и класиране на предложените оферти, ще пристъпи към отваряне на Плик №3 "Предлагана цена" на допуснатите участници. При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отваряне на ценови оферти.doc 26.1.2021 г.

Протокол от дейността на комисия № 6 / 8.10.2015 г.

Публикувано на: 08.10.2015 г.
Коментар: Протокол от дейността на комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти , назначена със Заповед № РД 07 00 - 522 от 17.09.2015 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол на комисия.PDF 26.1.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител № 7 / 8.10.2015 г.

Публикувано на: 08.10.2015 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 555/08.10.2015г. за класиране на Участниците и определяне на изпълнител за Обособена позиция № 1 "Месо, месни продукти и риба"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране ОП1.PDF 26.1.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител № 8 / 8.10.2015 г.

Публикувано на: 08.10.2015 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 556/08.10.2015г. за класиране на Участниците и определяне на изпълнител за Обособена позиция № 2 "Мляко, млечни продукти и яйца"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране ОП2.PDF 26.1.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител № 9 / 8.10.2015 г.

Публикувано на: 08.10.2015 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 557/08.10.2015г. за класиране на Участниците и избор на изпълнител за Обособена позиция № 3 "Плодове и зеленчуци в прясно състояние"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране ОП3.PDF 26.1.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител № 10 / 8.10.2015 г.

Публикувано на: 08.10.2015 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 558/08.10.2015г. за класиране на Участниците и избор на изпълнител за Обособена позиция № 4 "Варива, пакетирани стоки, подправки и други"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране ОП4.PDF 26.1.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител № 11 / 8.10.2015 г.

Публикувано на: 08.10.2015 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 559/08.10.2015г. за класиране на Участниците и избор на изпълнител за Обособена позиция № 5 "Хляб и хлебни изделия"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране ОП5.PDF 26.1.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител № 12 / 8.10.2015 г.

Публикувано на: 08.10.2015 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 560/08.10.2015г. за класиране на Участниците и избор на изпълнител за Обособена позиция № 6 "Плодове и зеленчуци преработени или замразени и захарни изделия"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране ОП6.PDF 26.1.2021 г.

Гаранции № 13 / 21.10.2015 г.

Публикувано на: 21.10.2015 г.
Коментар: Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие Гаранцията за участие на класирания на трето място участник "ИВ - МЕС 2012" ЕООД - гр. Шумен за Обособена позиция № 1 "Месо, месни продукти и риба" е освободена със Заповед № РД 0700 - 573/21.10.2015г. на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, поради изтичане на срока за обжалване на Решение № РД 07 00 - 555 от 08.10.2015 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за определяне на изпълнител.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед гаранция.PDF 26.1.2021 г.

Гаранции № 14 / 24.11.2015 г.

Публикувано на: 24.11.2015 г.
Коментар: Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие Гаранциите за участие на "СТЕЛИТ 1" ЕООД - гр. Севлиево, класиран на първо място за Обособена позиция № 1 "Месо, месни продукти и риба"; Обособена позиция № 2 "Мляко, млечни продукти и яйца"; Обособена позиция № 3 "Плодове и зеленчуци в прясно състояние"; Обособена позиция № 4 "Варива, пакетирани стоки, подправки и други"; Обособена позиция № 6 "Плодове и зеленчуци преработени или замразени и захарни изделия" и на второ място за Обособена позиция № 5 "Хляб и хлебни изделия" и на "ЮКОН - БОГДАНОВ" ООД - гр. Варна, класиран на първо място за Обособена позиция № 5 "Хляб и хлебни изделия" и на второ място за Обособена позиция № 1 "Месо, месни продукти и риба"; Обособена позиция № 2 "Мляко, млечни продукти и яйца"; Обособена позиция № 3 "Плодове и зеленчуци в прясно състояние"; Обособена позиция № 4 "Варива, пакетирани стоки, подправки и други"; Обособена позиция № 6 "Плодове и зеленчуци преработени или замразени и захарни изделия" са освободени на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, поради сключване на договори за изпълнение Рег. № 20 - 164/20.11.2015 г., Рег. № 20 - 165/20.11.2015 г., Рег. № 20 - 166/20.11.2015 г., Рег. № 20 - 167/20.11.2015 г., Рег. № 20 - 168/20.11.2015 г. и Рег. № 20 - 169/20.11.2015 г. Гаранциите за участие на "ЮКОН - БОГДАНОВ" ООД - гр. Варна за обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 и № 6 са освободени на 24.11.2015 г. (Заповед № РД 0700 - 615/24.11.2015г.) Гаранциите за участие на "СТЕЛИТ 1" ЕООД - гр. Севлиево за обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 и № 6 са освободени на 24.11.2015 г. (с писмо изх. № РД 70 00 - 902 /24.11.2015г. е върнат оригинал на банкова гаранция)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед и писмо.pdf 26.1.2021 г.

Информация за сключен договор № 15 / 24.11.2015 г.

Публикувано на: 24.11.2015 г.
Коментар: Информация АОП за сключени договори Рег. № 20 - 164/20.11.2015 г., Рег. № 20 - 165/20.11.2015 г., Рег. № 20 - 166/20.11.2015 г., Рег. № 20 - 167/20.11.2015 г., Рег. № 20 - 168/20.11.2015 г. и Рег. № 20 - 169/20.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за сключени договори.PDF 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 16 / 25.11.2015 г.

Публикувано на: 25.11.2015 г.
Коментар: Договор рег. № 20 - 164/20.11.2015г. за Обособена позиция № 1 "Месо, месни продукти и риба" и приложения към него (техническа и ценова оферта)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП1 и приложения.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 17 / 25.11.2015 г.

Публикувано на: 25.11.2015 г.
Коментар: Договор рег. № 20 - 165/20.11.2015г. за Обособена позиция № 2 "Мляко, млечни продукти и яйца" и приложения към него (техническа и ценова оферта)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП 2 и приложения.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 18 / 25.11.2015 г.

Публикувано на: 25.11.2015 г.
Коментар: Договор рег. № 20 - 166/20.11.2015г. за Обособена позиция № 3 "Плодове и зеленчуци в прясно състояние" и приложения към него (техническа и ценова оферта)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП3 и приложения.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 19 / 25.11.2015 г.

Публикувано на: 25.11.2015 г.
Коментар: Договор рег. № 20 - 167/20.11.2015г. за Обособена позиция № 4 "Варива, пакетирани стоки, подправки и други" и приложения към него (техническа и ценова оферта)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП4 и приложения.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 20 / 25.11.2015 г.

Публикувано на: 25.11.2015 г.
Коментар: Договор рег. № 20 - 168/20.11.2015г. заОбособена позиция № 5 "Хляб и хлебни изделия" и приложения към него (техническа и ценова оферта)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП5 и приложения.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 21 / 25.11.2015 г.

Публикувано на: 25.11.2015 г.
Коментар: Договор рег. № 20 - 169/20.11.2015г. за Обособена позиция № 6 "Плодове и зеленчуци преработени или замразени и захарни изделия" и приложения към него (техническа и ценова оферта)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП6 и приложения.pdf 26.1.2021 г.

Приложения към договор № 22 / 25.11.2015 г.

Публикувано на: 25.11.2015 г.
Коментар: Техническа спецификация (приложение към договори за изпълнение Рег. № 20 - 164/20.11.2015 г., Рег. № 20 - 165/20.11.2015 г., Рег. № 20 - 166/20.11.2015 г., Рег. № 20 - 167/20.11.2015 г., Рег. № 20 - 168/20.11.2015 г. и Рег. № 20 - 169/20.11.2015 г.)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 26.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 30.12.2015 г.

Публикувано на: 30.12.2015 г.
Коментар: плащания по договори
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Дост.чрез пок.на хран.прод.за нужд.на бюдж.зв.по 6 позиции.xlsx 26.1.2021 г.

фактура № / 9.11.2016 г.

Публикувано на: 09.11.2016 г.
Коментар: фактури
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Дост.чрез пок.на хран.прод.за нужд.на бюдж.зв.по 6 позиции.xlsx 26.1.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 23 / 4.8.2017 г.

Публикувано на: 04.08.2017 г.
Коментар: Информация за изпълнен договор рег. № 20-164 за ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация ОП1.PDF 26.1.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 24 / 4.8.2017 г.

Публикувано на: 04.08.2017 г.
Коментар: Информация за изпълнен договор рег. № 20 165 за ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация ОП2.PDF 26.1.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 25 / 4.8.2017 г.

Публикувано на: 04.08.2017 г.
Коментар: Информация за изпълнен договор рег. № 20 -166 за ОП3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация ОП3.PDF 26.1.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 26 / 4.8.2017 г.

Публикувано на: 04.08.2017 г.
Коментар: Информация за изпълнен договор рег. № 20 -167 за ОП4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация ОП4.PDF 26.1.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 27 / 4.8.2017 г.

Публикувано на: 04.08.2017 г.
Коментар: Информация за изпълнен договор рег. № 20-168 зо ОП5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация ОП5.PDF 26.1.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 28 / 4.8.2017 г.

Публикувано на: 04.08.2017 г.
Коментар: Информация за изпълнен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация ОП6.PDF 26.1.2021 г.