е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-25 / 21.10.2015 г.

Извършване на допълнително строителство в обхвата на обществена поръчка с предмет: „ИНЖЕНЕРИНГ (проектиране, реконструкция, разширение, оборудване и обзавеждане) на обект „Спортна зала – гр. Дупница“, (Сграда на основното застрояване с идентификатор № 68789.17.182.1 по КК на гр. Дупница, изградена в УПИ I – за Спортна зала, фитнес – център и обслужващи дейности, кв. 62, по регулационен план на гр. Дупница, одобрен със Заповед № 364/26.05.1997г., изменен със Заповед № 1419/15.07.2010г., изменен със Заповед № 1725/29.08.2011г. и Заповед № 500/11.04.2013г. на Кмета на Община Дупница (имот с идентификатор № 68789.17.182 по КК на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300 – 5 - 56/30.07.2004г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (ИД на АГКК), изменена със Заповед № КД 14 – 10 – 156/20.07.2010г. на ИД на АГКК, с административен адрес на имота: гр. Дупница, ул. “Христо Ботев“ № 30)

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333239373538
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Решение за откриване № 25 / 21.10.2015 г.

Публикувано на: 21.10.2015 г.
Коментар: Решение 25 с изх.номер 42-01-185 от 21.10.15 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) resh.sp.zala.dop.pdf 22.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 26.11.2015 г.

Публикувано на: 26.11.2015 г.
Коментар: Протокол от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 22.1.2021 г.

Доклад № / 26.11.2015 г.

Публикувано на: 26.11.2015 г.
Коментар: Доклад от работата на комисия от 18.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad1.pdf 22.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 30 / 26.11.2015 г.

Публикувано на: 26.11.2015 г.
Коментар: Решение за класиране от 25.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 4.12.2015 г.

Публикувано на: 04.12.2015 г.
Коментар: Договор и приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Дог. и приожения сп.зала.rar 22.1.2021 г.

Информация за сключен договор № 42-00-185-(1) / 4.12.2015 г.

Публикувано на: 04.12.2015 г.
Коментар: Информация за сключен договор към АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) inf.dr.spzala.pdf 22.1.2021 г.