е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Събиране на оферти с обява ЗОП-СОО-3 / 28.6.2016 г.

"Изготвяне на Заявления за подпомагане и комплектоване на пакета от документи, необходими на община Брусарци за кандидатстване по Мярка М07 - "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" на "Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.1.2021 г.
Файлове актуални към: 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-3 / 2 / 28.6.2016 г.

Публикувано на: 28.06.2016 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация-заявление консултатнтски.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-3 / 3 / 28.6.2016 г.

Публикувано на: 28.06.2016 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-3 / 4 / 28.6.2016 г.

Публикувано на: 28.06.2016 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци_Брусарци-27.06.2016.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-3 / 5 / 28.6.2016 г.

Публикувано на: 28.06.2016 г.
Коментар: Проект на Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-3 / СОО-12 / 1 / 28.6.2016 г.

Публикувано на: 28.06.2016 г.
Коментар: Обява за СОО
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява-СОО-12-заявление консултатнтски.pdf 5.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № ЗОП-СОО-3 / СОО-15 / 6 / 1.7.2016 г.

Публикувано на: 01.07.2016 г.
Коментар: Отговор на запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СОО-15-до всички заинт. отговор на запитване консултатнски.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-СОО-3 / 7 / 3.8.2016 г.

Публикувано на: 03.08.2016 г.
Коментар: Протокол от Комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол избор на изпълнител-консултантски 3-11.pdf 5.1.2021 г.