е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Публично състезание ЗОП-ПС-2 / 19.7.2019 г.

"Изграждане на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности в град Брусарци, с. Василовци и в с. Крива бара, община Брусарци" по договор за безвъзмездна финансова помощ № №BG06RDNP001-7.006-0109-C01/16-05-2019г., финансиран по подмярка "Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени, за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.1.2021 г.
Файлове актуални към: 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-2 / 10 / 19.7.2019 г.

Публикувано на: 19.07.2019 г.
Коментар: ПРИЛОЖЕНИЯ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Prilojeniq.rar 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-2 / 3 / 19.7.2019 г.

Публикувано на: 19.07.2019 г.
Коментар: ДОКУМЕНТАЦИЯ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.docx 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-2 / 4 / 19.7.2019 г.

Публикувано на: 19.07.2019 г.
Коментар: ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРИЛОЖЕНИЕ№1-ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.docx 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-2 / 5 / 19.7.2019 г.

Публикувано на: 19.07.2019 г.
Коментар: МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРИЛОЖЕНИЕ№2-МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА.docx 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-2 / 6 / 19.7.2019 г.

Публикувано на: 19.07.2019 г.
Коментар: ОБРАЗЦИ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-2 / 7 / 19.7.2019 г.

Публикувано на: 19.07.2019 г.
Коментар: еЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-2 / 8 / 19.7.2019 г.

Публикувано на: 19.07.2019 г.
Коментар: КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец № 3.1 - КСС.xlsx 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-2 / 9 / 19.7.2019 г.

Публикувано на: 19.07.2019 г.
Коментар: ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 3 - Проект на Договор.rtf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-2 / ПС-23 / 1 / 19.7.2019 г.

Публикувано на: 19.07.2019 г.
Коментар: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-2 / ПС-24 / 2 / 19.7.2019 г.

Публикувано на: 19.07.2019 г.
Коментар: ОБЯВЛЕНИЕ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за ПС.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-2 / 15 / 2.9.2019 г.

Публикувано на: 02.09.2019 г.
Коментар: ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Окончателен протокол на Комисия.pdf 5.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № ЗОП-ПС-2 / ПС-30 / 11 / 2.9.2019 г.

Публикувано на: 02.09.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне ценови
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПС-30-Съобщение за отваряне на ценови.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-2 / (ПС-33) / 16 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: РЕШЕНИЕ за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение № 5 (ПС-33) за изпълнител.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-2 / 12 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: ПРОТОКОЛ № 1 на Комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1 на комисия.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-2 / 13 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: ПРОТОКОЛ № 2 на Комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2 на Комисия.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-2 / 14 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: ПРОТОКОЛ №3 на Комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3 на Комисия.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПС-2 / 17 / 24.9.2019 г.

Публикувано на: 24.09.2019 г.
Коментар: ДОГОВОР
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР №27 с ДИКИСТРОЙ.pdf 5.1.2021 г.