е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-94/1/ / 25.11.2016 г.

"Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажните работи и актуализиране на технически паспорт за обект: "Изпълнение на инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР за обновяване на сградата на полицията в град Никопол" по договор № BG16RFOP001-2.001-0100-C01/01.09.2016 г. с Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.001 - "Енергийна ефективност в периферните райони" по приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. за реализация на проектно предложение № BG16RFOP001-2.001-0100 "Региони в растеж обновява Полицията в град Никопол"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-94/1/ / 25.11.2016 г.

Публикувано на: 25.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление ID строителен надзор полиция.pdf 28.11.2021 г.

Решения за откриване № 12-94/1/ / 25.11.2016 г.

Публикувано на: 25.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение ID 759654 строителен надзор полиция.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № 12-94/1/ / 25.11.2016 г.

Публикувано на: 25.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 28.11.2021 г.

Образци № 12-94/1/ / 25.11.2016 г.

Публикувано на: 25.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 28.11.2021 г.

Протокол на комисия № 12-94/1/ / 16.3.2017 г.

Публикувано на: 16.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1.pdf 28.11.2021 г.

Протокол на комисия № 12-94/1/ / 16.3.2017 г.

Публикувано на: 16.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 28.11.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12-94/1/ / 12.4.2017 г.

Публикувано на: 12.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение.pdf 28.11.2021 г.

Протокол на комисия № 12-94/1/ / 3.5.2017 г.

Публикувано на: 03.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 4.pdf 28.11.2021 г.

Протокол на комисия № 12-94/1/ / 3.5.2017 г.

Публикувано на: 03.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 5.pdf 28.11.2021 г.

Доклад на комисията № 12-94/1/ / 3.5.2017 г.

Публикувано на: 03.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 28.11.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 12-94/1/ / 3.5.2017 г.

Публикувано на: 03.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение за класиране .pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 12-94/1/ / 3.5.2017 г.

Публикувано на: 03.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 оценителни протоколи.rar 28.11.2021 г.

Протокол на комисия № 12-94/1/ / 3.5.2017 г.

Публикувано на: 03.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-94/1/ / 3.7.2017 г.

Публикувано на: 03.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 договор 162 19.06.2017.rar 28.11.2021 г.

Други документи № 12-94/1/ / 3.7.2017 г.

Публикувано на: 03.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена поръчка 794291.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 12-94/1/ / 13.7.2018 г.

Публикувано на: 13.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за приключен договор.pdf 28.11.2021 г.