е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 07-СОО-2016 / 20.5.2016 г.

"Консултантски услуги по изготвяне на заявления за подпомагане и цялостна подготовка за кандидатстване на Община Белослав с проектни предложения по Мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Обявление № / 20.5.2016 г.

Публикувано на: 20.05.2016 г.
Коментар: Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) docx_Obrazec_Obqava.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 20.5.2016 г.

Публикувано на: 20.05.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация Beloslav (1).docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 20.5.2016 г.

Публикувано на: 20.05.2016 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci_Beloslav.docx 18.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 25.5.2016 г.

Публикувано на: 25.05.2016 г.
Коментар: Разяснения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) New Microsoft Office Word Document.docx 18.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 9.6.2016 г.

Публикувано на: 09.06.2016 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Нов Документ на Microsoft Office Word.docx 18.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 6.7.2016 г.

Публикувано на: 06.07.2016 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.docx 18.1.2021 г.