е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-15 / 21.6.2017 г.

Събиране на оферти с обява №6/21.06.2017г. "Услуги за извършване на мониторингово проучване за установяване нивото на знания по български език на учениците, чийто език не е майчин, произтичащо от дейностите по проект "Обучение за успех", по договор за БФП BG05M2OP001-3.002-0413-C01,по Приоритетна ос 3 "Образователна среда за активно социално приобщаване" на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 21.6.2017 г.

Публикувано на: 21.06.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация-0.rar 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 28.6.2017 г.

Публикувано на: 28.06.2017 г.
Коментар: Удължаване на срока за подаване на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за удължаване на срок за подаване на оферти.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 5.7.2017 г.

Публикувано на: 05.07.2017 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 10.8.2017 г.

Публикувано на: 10.08.2017 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор с БенчМарк Груп.pdf 19.5.2021 г.