е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-94 / 11.7.2018 г.

"Доставка на компютърно и друго оборудване по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020" по две обособени позиции" Обособена позиция №1 "Компютърно и друго оборудване за проект BG05M2OP001-3.001-0017-C01 "Заедно сме по-добри" Обособена позиция №2 "Компютърно и друго оборудване за проект BG05M2OP001-3.002-0324-C01 "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.10.2018 г.
Файлове актуални към: 21.10.2018 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение Р-21.pdf 21.10.2018 г.

Обявление № 2 / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление 12-00-169.pdf 21.10.2018 г.

Документация за участие № 3 / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 21.10.2018 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 16.10.2018 г.

Публикувано на: 16.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление отваряне на ценови оферти компютърна техника.pdf 21.10.2018 г.