е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП СОО1-2018 / 9.2.2018 г.

"Организиране на работното посещение в Ирландия с цел провеждане на специализиран работен семинар за обмяна на информация, добри практики и модели в сферата на планиране, сътрудничество, комуникация и съгласуване на управленски решения по социални политики и услуги" в изпълнение на Проект № BG05M9OP001-4.001-0106-С01 "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики", финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинасирана от ЕС чрез ЕСФ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 9.2.2018 г.

Публикувано на: 09.02.2018 г.
Коментар: Документация за участие-09.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ_Ирландия - Семинар_dtt rev.doc 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 9.2.2018 г.

Публикувано на: 09.02.2018 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ESPD-BG1-ЕЕДОП-Логист..doc 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 9.2.2018 г.

Публикувано на: 09.02.2018 г.
Коментар: Проект на договор-09.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор Ир..docx 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 9.2.2018 г.

Публикувано на: 09.02.2018 г.
Коментар: Методика за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА_DTT LAST EDIT.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 9.2.2018 г.

Публикувано на: 09.02.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническа_спец.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 9.2.2018 г.

Публикувано на: 09.02.2018 г.
Коментар: Информация за обява в АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОП1.pdf 18.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 10.2.2018 г.

Публикувано на: 10.02.2018 г.
Коментар: Обява- 09.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обява(2).pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 28.2.2018 г.

Публикувано на: 28.02.2018 г.
Коментар: Протокол № 1 на комисия за разглеждане на постъпилите оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол_1_тгс_за_сайта_.pdf 18.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 30.3.2018 г.

Публикувано на: 30.03.2018 г.
Коментар: Протокол № 2 от комисия от 20.03.2016
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2_20.03.pdf 18.1.2021 г.

Доклад от извършена работа на Комисия № / 30.3.2018 г.

Публикувано на: 30.03.2018 г.
Коментар: Доклад от комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad ot komisiq.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 3 от Комисия № / 30.3.2018 г.

Публикувано на: 30.03.2018 г.
Коментар: Протокол № 3 на комисия ot 26.03.2018 (приключен на 30.03.2018)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3_26.03_30.03.2018.pdf 18.1.2021 г.

Заповед № / 30.3.2018 г.

Публикувано на: 30.03.2018 г.
Коментар: Заповед за класиране на участниците
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Zapoved_klasirane.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 29.5.2018 г.

Публикувано на: 29.05.2018 г.
Коментар: Договор за изпълнение/29.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 договор_старс_травел.rar 18.1.2021 г.