е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-2 / 29.1.2016 г.

"Предоставяне на услуги на Община Бяла по предварително третиране на смесени битови отпадъци и "зелени" отпадъци, генерирани на територията на Община Бяла"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 5.2.2016 г.

Публикувано на: 05.02.2016 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 52/05.02.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 26.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 2 / 5.2.2016 г.

Публикувано на: 05.02.2016 г.
Коментар: Обявление изх. № РД 2400 - 54/05.02.2016г. Уникален номер на поръчката в РОП: 00541 - 2016 - 0001
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.PDF 26.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 5.2.2016 г.

Публикувано на: 05.02.2016 г.
Коментар: Документация за участие ( Указания за подготовка на офертите, Техническа спецификация, Образци на документи, Проект на договор) Краен срок за представяне на оферти: 16.03.2016г. - 17:00 часа; Отваряне на офертите: 17.03.2016г. 13:00 часа;
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.zip 26.1.2021 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията № 4 / 22.3.2016 г.

Публикувано на: 22.03.2016 г.
Коментар: Протокол № 1 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 100 от 17.03.2016 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 26.1.2021 г.

Съобщение за отваряне на Плик № 3 "Предлагана цена" на Участниците № 5 / 23.3.2016 г.

Публикувано на: 23.03.2016 г.
Коментар: Във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги на Община Бяла по предварително третиране на смесени битови отпадъци и "зелени" отпадъци, генерирани на територията на Община Бяла", Община Бяла, в качеството и на Възложител, уведомява, че на 30.03.2016 г. от 13:00 часа, в Заседателна зала на втори етаж в административната сграда на Община Бяла, ул. "Андрей Премянов" № 29, гр. Бяла, Комисията, назначена със Заповед № РД 07 00 - 100 от 17.03.2016 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за разглеждане, оценка и класиране на предложените оферти, ще пристъпи към отваряне на Плик №3 "Предлагана цена" на допуснатите участници. При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отваряне на ценови оферти.doc 26.1.2021 г.

Протокол от дейността на комисия № 6 / 13.4.2016 г.

Публикувано на: 13.04.2016 г.
Коментар: Протокол от дейността на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти, назначена със Заповед № РД 07 00 - 100 от 17.03.2016 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол комисия.pdf 26.1.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител № 7 / 13.4.2016 г.

Публикувано на: 13.04.2016 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 152 от 13.04.2016 г. за класиране на Участниците и избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране.pdf 26.1.2021 г.

Договор № 8 / 17.5.2016 г.

Публикувано на: 17.05.2016 г.
Коментар: Договор рег. № 20 - 34 от 17.05.2016г. и приложения към него (Ценово предложение на Изпълнителя; Техническа спецификация на Възложителя)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения.pdf 26.1.2021 г.

Гаранции № 9 / 17.5.2016 г.

Публикувано на: 17.05.2016 г.
Коментар: Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за участие на класирания на първо място (единствен) участник Гаранцията за участие на класирания на първо място участник "ЕКОИНВЕСТ АСЕТС" АД - гр. Варна в размер на 1000,00 (Хиляда) лева е освободена със Заповед № РД 0700 -211/17.05.2016г. на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, поради сключване на договор за обществена поръчка Рег. № 20 - 34/17.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Гаранция за участие.doc 26.1.2021 г.

Информация за сключен договор № 10 / 17.5.2016 г.

Публикувано на: 17.05.2016 г.
Коментар: Информация АОП за сключен договор рег. № 20-34 от 17.05.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация договор.PDF 26.1.2021 г.

фактура № / 9.11.2016 г.

Публикувано на: 09.11.2016 г.
Коментар: ф-ри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Екоинвест асет-дог.№2034-2016.xlsx 26.1.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 11 / 15.9.2017 г.

Публикувано на: 15.09.2017 г.
Коментар: Информация АОП изх. № РД 2400 - 482/15.09.2017г. за изпълнен договор рег. № 20-34 от 17.05.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за изпълнен договор.pdf 26.1.2021 г.