е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-13 / 7.8.2015 г.

Възлагане на допълнителни видове СМР на обект: "Ремонт и реконструкция на летен театър", поради непредвидени обстоятелства по време на строителство на обекта

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 21.8.2015 г.

Публикувано на: 21.08.2015 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 440/21.08.2015 г. за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.PDF 23.1.2021 г.

Покана № 2 / 21.8.2015 г.

Публикувано на: 21.08.2015 г.
Коментар: Покана изх. №РД 70 00 - 656/21.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.PDF 23.1.2021 г.

Приложения към покана № 3 / 21.8.2015 г.

Публикувано на: 21.08.2015 г.
Коментар: Образци на документи, Проект на договор и КСС; Уникален номер на поръчката в РОП: 00541 - 2015 - 0011; Срок за представяне на оферти - до 17:00 часа на25.08.2015 г.; Отваряне на офертите и провеждане на договарянето - 10:00 часа на 26.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Приложения към покана.zip 23.1.2021 г.

Становище по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП № 4 / 25.8.2015 г.

Публикувано на: 25.08.2015 г.
Коментар: Становище изх. № Е - 31 - 00 - 045055/25.08.2015 г. по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП на АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище.PDF 23.1.2021 г.

Доклад на комисия № 5 / 26.8.2015 г.

Публикувано на: 26.08.2015 г.
Коментар: Доклад от дейността на комисия , определена със Заповед № РД 0700 - 451/26.08.2015 г. на Заместник Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.PDF 23.1.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител № 6 / 26.8.2015 г.

Публикувано на: 26.08.2015 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 456/26.08.2015г. за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.PDF 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 1.9.2015 г.

Публикувано на: 01.09.2015 г.
Коментар: Договор рег. № 20 -127/01.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за изпълнение.PDF 23.1.2021 г.

Приложения към договор № 8 / 1.9.2015 г.

Публикувано на: 01.09.2015 г.
Коментар: Приложения към договор рег. № 20 - 127/01.09.2015 г. (Ценово предложеение, Техническо предложение)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложения към договор.PDF 23.1.2021 г.

Информация за сключен договор № 9 / 2.9.2015 г.

Публикувано на: 02.09.2015 г.
Коментар: Информация в РОП за сключен договор рег. № 20 - 127801.09.2015г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация договор.PDF 23.1.2021 г.

Гаранции № 10 / 28.12.2015 г.

Публикувано на: 28.12.2015 г.
Коментар: Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение по Договор рег. № 20 - 127/01.09.2015 г. Гаранцията за изпълнение по Договор рег. № 20 - 127/01.09.2015 г. на ПЛАНЕКС" ООД - гр. Варна в размер на 2 514,29 /Две хиляди петстотин и четиринадесет лева и двадесет и девет стотинки/ лева е освободена на 28.12.2015 г. (Заповед № РД 07 00 - 659/28.12.2015г.) на основание чл. 63, ал. 1 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 10, ал. 5 от Договор рег. № 20 - 127/01.09.2015 г., поради получаване на Разрешение за ползване на обекта № СТ - 05 - 2471/21.12.2015г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед.pdf 23.1.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 11 / 9.1.2017 г.

Публикувано на: 09.01.2017 г.
Коментар: Информация за изпълнен договор изх. № РД 2400 - 12/09.01.2017г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за изпълнен договор.pdf 23.1.2021 г.