е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-6 / 8.3.2018 г.

Публично състезание:"Проектиране и изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор за изграждане на Център за настаняване от семеен тип за деца, по проект BG16RFOP001-5.001-0038 "Дом и семейство за всяко дете от Община Дупница"" по ОПРР 2014-2020

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Решение за откриване № / 8.3.2018 г.

Публикувано на: 08.03.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 8.3.2018 г.

Публикувано на: 08.03.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.3.2018 г.

Публикувано на: 08.03.2018 г.
Коментар: Заглавна страница_Указания
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заглавна стр_Указания.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.3.2018 г.

Публикувано на: 08.03.2018 г.
Коментар: Указания за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация ЦНСТ.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.3.2018 г.

Публикувано на: 08.03.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.3.2018 г.

Публикувано на: 08.03.2018 г.
Коментар: Проект на Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на Договор ЦНСТ.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.3.2018 г.

Публикувано на: 08.03.2018 г.
Коментар: Образец 10
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обр. 10 по чл.6, ал.2 ЗМСИП.docx 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.3.2018 г.

Публикувано на: 08.03.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техн.сп.pdf 16.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 15.3.2018 г.

Публикувано на: 15.03.2018 г.
Коментар: Разяснение по постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie_1.pdf 16.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 91-00-43 / 19.3.2018 г.

Публикувано на: 19.03.2018 г.
Коментар: Разяснение по постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор 2.pdf 16.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 23.3.2018 г.

Публикувано на: 23.03.2018 г.
Коментар: Приложение към Разяснение на запитва
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Виза за проектиране.pdf 16.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 91-00-47 / 23.3.2018 г.

Публикувано на: 23.03.2018 г.
Коментар: Разяснение на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение_3.pdf 16.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 3.4.2018 г.

Публикувано на: 03.04.2018 г.
Коментар: Разяснение по постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) razs-otg.pdf 16.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 4.4.2018 г.

Публикувано на: 04.04.2018 г.
Коментар: Разяснение по постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie 4.pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 91-00-57 / 4.4.2018 г.

Публикувано на: 04.04.2018 г.
Коментар: Разяснение за подготовка и подаване на ЕЕДОП в електронен вид по обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснение ЕЕДОП.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 29.5.2018 г.

Публикувано на: 29.05.2018 г.
Коментар: Протокол 1 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 91-00-95 / 26.6.2018 г.

Публикувано на: 26.06.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение цени.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Коментар: Протокол 2 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2-ЦНСТ.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Коментар: Протокол 3 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3 - ЦНСТ.pdf 16.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение - ЦНСТ.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за ОП № 41-01-42(2) / 6.8.2018 г.

Публикувано на: 06.08.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявение за възл.поръчка_ЦНСТ_Инж..pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № РД09-658 / 6.8.2018 г.

Публикувано на: 06.08.2018 г.
Коментар: Договор и приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договор и приложения_Инж_ЦНСТ.rar 16.1.2021 г.