е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-91 / 6.7.2018 г.

"Доставка на канцеларски материали по проект "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила", с договор BG05M2OP001-3.002-0324-C01, по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020" по две обособени позиции" Обособена позиция №1 "Канцеларски и офис материали" Обособена позиция №2 "Канцеларски материали по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.10.2018 г.
Файлове актуални към: 21.10.2018 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 6.7.2018 г.

Публикувано на: 06.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение Р-19.pdf 21.10.2018 г.

Обявление № 2 / 6.7.2018 г.

Публикувано на: 06.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление 12-00-156.pdf 21.10.2018 г.

Документация за участие № 3 / 6.7.2018 г.

Публикувано на: 06.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие.rar 21.10.2018 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 14.8.2018 г.

Публикувано на: 14.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление отваряне на ценови оферти канцеларски материали.pdf 21.10.2018 г.

Протокол № 5 / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1 канцеларски материали.pdf 21.10.2018 г.

Протокол № 6 / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2 канцеларски материали.pdf 21.10.2018 г.

Решение за класиране № 7 / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-30.pdf 21.10.2018 г.