е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-9 / 10.4.2017 г.

00384-2017-0005 "Доставка на материали и оборудване по проект "Обучение за успех", необходими и произтичащи от дейности, свързани с изпълнение на проект "Обучение за успех", по договор за БФП BG05M2OP001-3.002-0413-C01,по Приоритетна ос 3 "Образователна среда за активно социално приобщаване" на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 10.4.2017 г.

Публикувано на: 10.04.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Доставка материали Обучение.rar 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 13.4.2017 г.

Публикувано на: 13.04.2017 г.
Коментар: Решение за ПРЕКРАТЯВАНЕ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за прекратяване.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 3 / 10.10.2017 г.

Публикувано на: 10.10.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 24.1.2021 г.