е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-1 / 9.1.2017 г.

"Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажните работи и актуализиране на технически паспорт за обекти: "Изпълнение на инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР за обновяване на три многофамилни жилищни сгради в град Никопол" по договор № BG16RFOP001-2.001-0148-C01/26.09.2016 г. с Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.001 - "Енергийна ефективност в периферните райони" по приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. за реализация на проектно предложение № BG16RFOP001-2.001-0148 "Региони в растеж обновява домовете в град Никопол"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-1 / 9.1.2017 г.

Публикувано на: 09.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление ID-766019.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 12-1 / 9.1.2017 г.

Публикувано на: 09.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания домове.pdf 21.1.2021 г.

Образци № 12-1 / 9.1.2017 г.

Публикувано на: 09.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци 1 (1).rar 21.1.2021 г.

Решения за откриване № 12-1 / 9.1.2017 г.

Публикувано на: 09.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение ID-766015.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 12-1 / 24.1.2017 г.

Публикувано на: 24.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) до всички заинтересовани лица.pdf 21.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-1 / 20.4.2017 г.

Публикувано на: 20.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1 надзорч.pdf 21.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-1 / 20.4.2017 г.

Публикувано на: 20.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2 домове.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 12-1 / 26.5.2017 г.

Публикувано на: 26.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ценови оферти - надзор домове.pdf 21.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-1 / 21.6.2017 г.

Публикувано на: 21.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3 надзор домовете.pdf 21.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-1 / 21.6.2017 г.

Публикувано на: 21.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №4 надзор домовете.pdf 21.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-1 / 21.6.2017 г.

Публикувано на: 21.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №5 надзор домовете.pdf 21.1.2021 г.

Доклад на комисията № 12-1 / 21.6.2017 г.

Публикувано на: 21.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад комисия домове.pdf 21.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 12-1 / 21.6.2017 г.

Публикувано на: 21.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение класиране.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-1 / 1.8.2017 г.

Публикувано на: 01.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 договор.rar 21.1.2021 г.

Други документи № 12-1 / 13.3.2018 г.

Публикувано на: 13.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) надзор домове_001.pdf 21.1.2021 г.