е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Публично състезание ОП-15 / 12.6.2020 г.

„Доставка на нов лек автомобил чрез финансов лизинг за нуждите на Община Сунгурларе“

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура по възлагане на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 20.1.2021 г.

Обявление за откриване на обществена поръчка № 2 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Обявление за откриване на процедура по възлагане на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Докумeнтация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация1.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническа спецификация.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци на документи.rar 20.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 31.8.2020 г.

Публикувано на: 31.08.2020 г.
Коментар: Протокол №1 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1 s.pdf 20.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 1.9.2020 г.

Публикувано на: 01.09.2020 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на плик предлагани ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение цени.pdf 20.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 3.11.2020 г.

Публикувано на: 03.11.2020 г.
Коментар: Протокол №2 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2s.pdf 20.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 9 / 3.11.2020 г.

Публикувано на: 03.11.2020 г.
Коментар: Решение за определяне на изпълнител на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Резшение за определяне на изпълнител на ОП.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 4.1.2021 г.

Публикувано на: 04.01.2021 г.
Коментар: Договор за възлагане на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 4.1.2021 г.

Публикувано на: 04.01.2021 г.
Коментар: ЦЕново предложение изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ЦО1.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 4.1.2021 г.

Публикувано на: 04.01.2021 г.
Коментар: Техническо предложение Изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТО.pdf 20.1.2021 г.