е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2018-0010 / 24.4.2018 г.

"Упражняване на строителен надзор при изпълнение на реконструкция и ремонт на детска градина с местонахождение УПИ II - 995, кв. 105 по действащ ПУП-ПРЗ, гр. Угърчин" по проект №11/07/2/0/00517"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333536353232
ОП актуална към: 19.8.2018 г.
Файлове актуални към: 19.8.2018 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № / 24.4.2018 г.

Публикувано на: 24.04.2018 г.
Стойност: 13 617,21 лв.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 19.8.2018 г.

Обявление за обществена поръчка № / 24.4.2018 г.

Публикувано на: 24.04.2018 г.
Стойност: 13 617,21 лв.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 19.8.2018 г.

Документация за участие № / 24.4.2018 г.

Публикувано на: 24.04.2018 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие .pdf 19.8.2018 г.

Други документи № / 24.4.2018 г.

Публикувано на: 24.04.2018 г.
Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.doc 19.8.2018 г.

Други документи № / 24.4.2018 г.

Публикувано на: 24.04.2018 г.
Коментар: Образци espd
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 19.8.2018 г.

Протокол/доклад № / 8.8.2018 г.

Публикувано на: 08.08.2018 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1_СН_517.pdf 19.8.2018 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 17.8.2018 г.

Публикувано на: 17.08.2018 г.
Коментар: Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение _цени_517.pdf 19.8.2018 г.