е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-25 / 17.7.2018 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТИ ПО ПРОЕКТ BG16RFOP001-1.029-0004 "ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР.ДУПНИЦА,ОБЩИНА ДУПНИЦА ", ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ", ПРИОРИТЕТНА ОС "УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ", ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020-ДУПНИЦА" по седем обособени позиции

АОП (Интернет адрес): http://e-obp.eu/bp/Document/f97ce0f7-3d48-435c-94e3-95a55979278a
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Указания за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ukazaniq za uchastie.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Методика за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Metodika.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническа спец.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Образец 1 ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 18.1.2021 г.

Други документи № / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Образец 1 ЕЕДОП Word
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.1_EEDOP.doc 18.1.2021 г.

Други документи № / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Образец 2 Предложение за изпълнение на поръчката
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.2_Predl_izpulnenie_na_poruchkata.doc 18.1.2021 г.

Други документи № / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Образец 3 Декл_усл.на дог.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.3_Dekl.uslovia_dogovor.doc 18.1.2021 г.

Други документи № / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Образец 4 Декл_срок_валидност
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.4_Dekl._srok_validnost_oferta.doc 18.1.2021 г.

Други документи № / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Образец 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.5_Dekl._chl.39_3_d_PPZOP.doc 18.1.2021 г.

Други документи № / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Образец 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.6_Dekl.chl.102_1_ZOP.doc 18.1.2021 г.

Други документи № / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Образец 7 Ценова оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.7_Cenova oferta.doc 18.1.2021 г.

Други документи № / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) proekt-dog.docx 18.1.2021 г.

Други документи № / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Техническа документация за ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Св. Иван Рилски 72, бл. 46.rar 18.1.2021 г.

Други документи № / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Техническа документация за ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 III Гвардейски полк 12.rar 18.1.2021 г.

Други документи № / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Техническа документация за ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Ж.к. Бистрица, бл. 90.rar 18.1.2021 г.

Други документи № / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Техническа документация за ОП 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Развесена върба, бл. 4.rar 18.1.2021 г.

Други документи № / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Техническа документация за ОП 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Велико Търново 1.rar 18.1.2021 г.

Други документи № / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Техническа документация за ОП 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 III Гвардейски полк 14.rar 18.1.2021 г.

Други документи № / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Техническа документация за ОП 7
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Иван Вазов 59.rar 18.1.2021 г.

Други документи № / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Челна страница
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) челна страница.pdf 18.1.2021 г.

Решение за откриване № 42/17.07.2018 г. / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.blokcheta.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № 42-01-135/17.07.2018 г. / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.blokcheta.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 30.7.2018 г.

Публикувано на: 30.07.2018 г.
Коментар: Разяснение - отговор на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) отг. разяснение.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 7.9.2018 г.

Публикувано на: 07.09.2018 г.
Коментар: ПРОТОКОЛ 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2 - За профила.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 а / 10.9.2018 г.

Публикувано на: 10.09.2018 г.
Коментар: ПРОТОКОЛ 2 а
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2a-ОФГ - За профила.pdf 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 9.10.2018 г.

Публикувано на: 09.10.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie ceni.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 1.11.2018 г.

Публикувано на: 01.11.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 1.11.2018 г.

Публикувано на: 01.11.2018 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 1.11.2018 г.

Публикувано на: 01.11.2018 г.
Коментар: Протокол 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 5.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 1.11.2018 г.

Публикувано на: 01.11.2018 г.
Коментар: Протокол 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 4.pdf 18.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 63 / 1.11.2018 г.

Публикувано на: 01.11.2018 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 15.1.2019 г.

Публикувано на: 15.01.2019 г.
Коментар: Договор с приложения ОП.1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 DogovorOP1_cor.rar 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 15.1.2019 г.

Публикувано на: 15.01.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.vuzl.poruchka.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 15.1.2019 г.

Публикувано на: 15.01.2019 г.
Коментар: Договор с приложения ОП.7
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor.OP7.rar 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 15.1.2019 г.

Публикувано на: 15.01.2019 г.
Коментар: Договор с приложения ОП.2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor_OP.2.rar 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 15.1.2019 г.

Публикувано на: 15.01.2019 г.
Коментар: Договор с приложения ОП.3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 DogovorOP.3_cor.rar 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 15.1.2019 г.

Публикувано на: 15.01.2019 г.
Коментар: Договор с приложение ОП.4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 DogovorOP.4.rar 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 15.1.2019 г.

Публикувано на: 15.01.2019 г.
Коментар: Договор с приложения ОП.5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 DogovorOP.5.rar 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 15.1.2019 г.

Публикувано на: 15.01.2019 г.
Коментар: Договор с приложения ОП.6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor.OP.6.rar 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 28.10.2020 г.

Публикувано на: 28.10.2020 г.
Коментар: Обявление за приключен договор по обществена поръчка ОП.1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление ОП.1.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 28.10.2020 г.

Публикувано на: 28.10.2020 г.
Коментар: Обявление за приключен договор по ОП.2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление ОП.2.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 28.10.2020 г.

Публикувано на: 28.10.2020 г.
Коментар: Обявление за приключен договор по обществена поръчка по ОП.3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление ОП.3.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 28.10.2020 г.

Публикувано на: 28.10.2020 г.
Коментар: Обявление за приключен договор по обществена поръчка по ОП.4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление ОП.4.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 28.10.2020 г.

Публикувано на: 28.10.2020 г.
Коментар: Обявление за приключен договор по обществена поръчка по ОП.5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление ОП.5.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 28.10.2020 г.

Публикувано на: 28.10.2020 г.
Коментар: Обявление за приключен договор по обществена поръчка по ОП.6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление ОП.6.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 28.10.2020 г.

Публикувано на: 28.10.2020 г.
Коментар: Обявление за приключен договор по обществена поръчка ОП.7
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление ОП.7.pdf 18.1.2021 г.