е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-1 / 24.2.2020 г.

00384-2020-0001 Извършване на СМР в изпълнение на проект "Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на Община Бяла Слатина по договор №BG06RDNP001-7.008-0019-С01 от 13.11.2019 г. за предоставяне на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020" по обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Извършване на строително монтажни работи на административна сграда на кметство село Попица", Обособена позиция № 2: "Извършване на строително монтажни работи на административна сграда на кметство село Бъркачево", Обособена позиция № 3: "Извършване на строително монтажни работи на административна сграда на кметство село Алтимир", Обособена позиция № 4: "Извършване на строително монтажни работи на административна сграда на кметство село Галиче" и Обособена позиция № 5: "Доставка и монтаж на инверторни климатизатори в Административна сграда на кметство село Алтимир, Административна сграда на кметство село Бъркачево, Административна сграда на кметство село Галиче и Административна сграда на кметство село Попица"

Обществена поръчка ОП-16 / 3.7.2017 г.

00384-2017-0010 "ПОДМЯНА НА УЧАСТЪЦИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА" ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция №1 "Изграждане на участъци от канализационни клонове по ул. "Тимок", ул. "Бачо Киро", ул. "Акация" и ул. "Тодор Каблешков" и подмяна на съпътстващата водопроводна мрежа по ул. "Тимок", ул. "Бачо Киро" и ул. "Тодор Каблешков", в гр. Бяла Слатина"; Обособена позиция №2 "Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по ул. "Райко Даскалов", ул. "Васил Левски" и ул. "Христо Ботев" в с. Бъркачево, община Бяла Слатина"; Обособена позиция №3 "Подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа по ул. "Христо Ботев", ул. "Васил Левски" и ул. "Бенковски" в с. Бърдарски геран, община Бяла Слатина"; Обособена позиция №4 "Подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа на територията на с. Галиче, община Бяла Слатина".

Обществена поръчка ОП-32 / 14.10.2016 г.

00384-2016-0015 "Ремонт на улици в град Бяла Слатина"

Обществена поръчка ОП-27 / 5.8.2016 г.

Събиране на оферти с обява №15/05.08.2016г. "КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ" В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция №1 "Консултантски услуги по подготовка на проект "Реконструкция и изграждане на нови участъци на част от вътрешната водопроводна мрежа на селата Галиче, Габаре, Попица, Соколаре и Алтимир, Община Бяла Слатина" по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 год." Обособена позиция №2 "Консултантски услуги по подготовка на проект за реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари и/или пътища в Община Бяла Слатина по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 год."

Обществена поръчка ОП-25 / 3.8.2016 г.

Събиране на оферти с обява №13/03.08.2016г. "КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ПОДГОТОВКА, УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ" В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция №1 "Консултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проект "Реконструкция и изграждане на нови участъци на част от вътрешната водопроводна мрежа на селата Галиче, Габаре, Попица, Соколаре и Алтимир, Община Бяла Слатина" по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 год." Обособена позиция №2 "Консултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проект за реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари и/или пътища в Община Бяла Слатина по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 год."

Обществена поръчка ОП-20 / 8.6.2016 г.

Събиране на оферти с обява №10/08.06.2016г. "Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии по утвърдени транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания по четири обособени позиции: "Обособена позиция №1 - Извършване на обществен превоз на пътници по следните автобусни линии: гр.Враца - с.Галиче - 09,30 часа; гр.Бяла Слатина - с.Галиче - 11,40 часа; "Обособена позиция №2 - Извършване на обществен превоз на пътници по следните автобусни линии: гр.София - с. Бърдарски геран - 13,45 часа; "Обособена позиция №3 - Извършване на обществен превоз на пътници по следните автобусни линии: гр.София - гр.Бяла Слатина - изпълнява се всички дни без неделя в 16,30 часа и неделя в 18,30 часа; с.Галиче - гр. Бяла Слатина - изпълнява се всички дни без неделя в 05,15 часа и неделя в 14,30 часа; "Обособена позиция №4 - Извършване на обществен превоз на пътници по следните автобусни линии: гр.Бяла Слатина - с.Габаре - 11,45 ч; гр.Бяла Слатина - с.Драшан - 08,20 ч; с.Бърдарски геран - гр.Бяла Слатина- 08,00 ч"

Обществена поръчка ОП-18 / 20.5.2016 г.

00384-2016-0009 "Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "работни" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с подготовката на община Бяла Слатина за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г." по обособени позиции: Обособена позиция №1 "Реконструкция и изграждане на нови участъци на част от вътрешната водопроводна мрежа на селата Галиче, Габаре, Попица, Соколаре и Алтимир, Община Бяла Слатина", Обособена позиция №2 "Възстановяване на участък от път VRC1014, минаващ през с.Соколаре, Община Бяла Слатина" и Обособена позиция №3 "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях; обновяване на площи за широко обществено обслужване - паркове, градини, улично озеленяване, площади и площадки за игра на територията на гр. Бяла Слатина"

Обществена поръчка ОП-3 / 1.3.2016 г.

00384-2016-0003 "Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство) и ППП (пакетно повдигани плочи) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бяла Слатина в шест самостоятелно обособени позиции" o Обособена позиция № 1 - ЖК "Калоян - 3" (ЕПЖС), гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ж.к. "Калоян" бл. 3; o Обособена позиция № 2 - ЖБ (ЕПЖС) "Сребреня" №2, гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ж.к. "Сребреня" бл. 2; o Обособена позиция № 3 - ЖК "Подем" бл. 2 (ЕПЖС), гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ул. "Крайбрежна" № 8А блок "Подем" 2; o Обособена позиция № 4 - ЖК "Пионер" (ППП) гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ул. "Търнавска" № 41; o Обособена позиция № 5 - ЖК "Подем" бл. 3 - Гарант (ЕПЖС), гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ул. "Крайбрежна" № 8Б блок "Подем" 3; o Обособена позиция № 6 - ЖК "Сладница" бл. 3 (ППП), гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ул. "Васил Левски" № 9, Ж.К. "Сладница" бл. 3, вх. А;

Обществена поръчка ОП-16 / 22.4.2015 г.

00384-2015-0008/22.04.2015 "Изработване на проект за мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство) и ППП (пакетно повдигани плочи) и упражняване на авторски надзор, в шест самостоятелно обособени позиции:" "Обособена позиция №1 - ЖК "Калоян - 3" (ЕПЖС), гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ж.к. "Калоян" бл. 3" РЗП 6796 кв.м. "Обособена позиция №2 - ЖБ (ЕПЖС) "Сребреня" №2, гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ж.к. "Сребреня" бл. 2, РЗП 3708 кв.м. "Обособена позиция №3 - ЖК "Подем" бл. 2 (ЕПЖС), гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ул. "Крайбрежна" № 8А блок "Подем" 2, РЗП 3748 кв.м. "Обособена позиция №4 - ЖК "Пионер" (ППП) гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ул. "Търнавска" № 41, РЗП 3240 кв.м. "Обособена позиция №5 - ЖК "Подем" бл. 3 - Гарант (ЕПЖС), гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ул. "Крайбрежна" № 8Б блок "Подем" 3, РЗП 3591 кв.м. "Обособена позиция №6 - ЖК "Сладница" бл. 3 (ППП), гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ул. "Васил Левски" № 9, Ж.К. "Сладница" бл. 3, вх.А, РЗП 3136 кв.м.

Обществена поръчка ОП-13 / 30.3.2015 г.

Публична покана №2/30.03.2015 "Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, на многофамилни жилищни сгради" със шест обособени позиции: "Обособена позиция №1 "Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, "Калоян - 3", Ггр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ж.к. "Калоян" бл. 3" "Обособена позиция №2 "Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, "гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ж.к. "Сребреня" бл. 2" "Обособена позиция №3 "Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, "гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ул. "Крайбрежна" № 8А блок "Подем" 2"...

Обществена поръчка ОП-12 / 27.3.2015 г.

Публична покана №2/30.03.2015 - "Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, на многофамилни жилищни сгради" със следните обособени позиции: "Обособена позиция №1 "Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, "Калоян - 3", Ггр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ж.к. "Калоян" бл. 3" "Обособена позиция №2 "Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, "гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ж.к. "Сребреня" бл. 2" "Обособена позиция №3 "Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, "гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ул. "Крайбрежна" № 8А блок "Подем" 2" "Обособена позиция №4 "Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, "Пионер", Гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ул. "Търнавска" № 41 "Обособена позиция №5 "Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически

Обществена поръчка ОП-11 / 27.3.2015 г.

Публична покана №1/30.03.2015 - "Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат, съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, на многофамилни жилищни сгради", със следните обособени позиции: "Обособена позиция №1 Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат на блок "Калоян - 3", гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ж.к. "Калоян" бл. 3" "Обособена позиция №2 Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат на блок "гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ж.к. "Сребреня" бл. 2" "Обособена позиция №3 Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат на блок "гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ул. "Крайбрежна" № 8А блок "Подем" 2" "Обособена позиция №4 Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат на блок "Пионер", Гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ул. "Търнавска" № 41 "Обособена позиция №5 Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат на блок "гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ул. "Крайбрежна" № 8Б блок "Подем" 3 "Обособена позиция №6 Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат на блок гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ул. "Васил Левски" № 9 Ж.К. "Сладница" бл. 3, вх.А

Обществена поръчка ОП-10 / 27.3.2015 г.

Публична покана №2/30.03.2015г. - "Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, на многофамилни жилищни сгради" със следните обособени позиции: "Обособена позиция №1 "Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, "Калоян - 3", Ггр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ж.к. "Калоян" бл. 3" "Обособена позиция №2 "Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, "гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ж.к. "Сребреня" бл. 2" "Обособена позиция №3 "Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, "гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ул. "Крайбрежна" № 8А блок "Подем" 2" "Обособена позиция №4 "Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, "Пионер", Гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ул. "Търнавска" № 41 "Обособена позиция №5 "Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на техничес

Обществена поръчка ОП-10 / 18.11.2014 г.

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги, свързани с управление, мониторинг и подаване на заявки за плащане по проект: "Рехабилитация на водоснабдителна мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица Община Бяла Слатина, Област Враца", по Договор № 06/321/01261 от 27.11.2012 г. по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги, свързани с управление, мониторинг и подаване на заявки за плащане по проект: "Рехабилитация на водоснабдителна мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица Община Бяла Слатина, Област Враца", по Договор № 06/321/01261 от 27.11.2012 г. по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.