е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-19 / 9.2.2016 г.

"Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг за реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ивайловград за пет обекта както следва: -Жилищна сграда с административен адрес:гр. Ивайловград, ул. "Любимец", № 33, находяща се в УПИ ІІІ от кв. 17 по ПУП на гр. Ивайловград от 2000 г., РЗП - 3994 кв. м.; Жилищна сграда с административен адрес: гр. Ивайловград, ул. "Армира", № 4, находяща се в УПИ І от кв. 5 по ПУП на гр. Ивайловград от 2000 г., РЗП - 5455 кв. м.; Жилищна сграда с административен адрес: гр. Ивайловград, ул. "Шипка", № 6, находяща се в УПИ ІІ от кв. 11 по ПУП на гр. Ивайловград от 2000 г., РЗП - 4624 кв. м.; Жилищна сграда с административен адрес: гр. Ивайловград, ул. "Любимец", № 14, находяща се в УПИ І от кв. 5 по ПУП на гр. Ивайловград от 2000 г., РЗП - 5205 кв. м.; Жилищна сграда с административен адрес: гр. Ивайловград, ул. "Шести септември", № 6, находяща се в УПИ І от кв. 23 по ПУП на гр. Ивайловград от 2000 г., РЗП - 5253 кв. м.".