е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-145 / 11.6.2020 г.

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА РОМАН“

Обществена поръчка 0400-122 / 30.8.2019 г.

ОР на НЧ " Христо Ботев" - гр. Роман

Обществена поръчка 0400-36 / 29.3.2019 г.

информация по чл.230 от ЗОП

Обществена поръчка 0400-25 / 25.2.2019 г.

РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОМАН",

Обществена поръчка 0400-40 / 30.3.2018 г.

обобщена информация по чл.230,ал.1т.7 от ЗОП

Обществена поръчка 0400-34 / 28.2.2017 г.

информация по чл.230,ал.1т.7 от ЗОП

Обществена поръчка 0600-56/2/ / 12.8.2015 г.

"Изготвяне на идейни инвестиционни проекти за подобряване на съществуващи и създаване на нови туристически атракции в Община Роман" с 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: Изработване на инвестиционен проект, фаза идеен проект, за обект "Реставрация, консервация, експониране и социализация на недвижима културна ценност "Пустата църква", с. Камено поле, Община Роман, Област Враца" Обособена позиция 2: Изработване на инвестиционен проект, фаза идеен проект, за обект "Изграждане на комплексен информационно - туристически център и карстов ландшафтен парк "Камено поле - Кунино", землища на с. Камено поле и с. Кунино, Община Роман, Област Враца" "Изготвяне на идейни инвестиционни проекти за подобряване на съществуващи и създаване на нови туристически атракции в Община Роман" с 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: Изработване на инвестиционен проект, фаза идеен проект, за обект "Реставрация, консервация, експониране и социализация на недвижима културна ценност "Пустата църква", с. Камено поле, Община Роман, Област Враца" Обособена позиция 2: Изработване на инвестиционен проект, фаза идеен проект, за обект "Изграждане на комплексен информационно - туристически център и карстов ландшафтен парк "Камено поле - Кунино", землища на с. Камено поле и с. Кунино, Община Роман, Област Враца" "Изготвяне на идейни инвестиционни проекти за подобряване на съществуващи и създаване на нови туристически атракции в Община Роман" с 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: Изработване на инвестиционен проект, фаза идеен проект, за обект "Реставрация, консервация, експониране и социализация на недвижима културна ценност "Пустата църква", с. Камено поле, Община Роман, Област Враца" Обособена позиция 2: Изработване на инвестиционен проект, фаза идеен проект, за обект "Изграждане на комплексен информационно - туристически център и карстов ландшафтен парк "Камено поле - Кунино", землища на с. Камено поле и с. Кунино, Община Роман, Област Враца" Изготвяне на идейни инвестиционни проекти за подобряване на съществуващи и

Обществена поръчка ОП-1 / 26.11.2014 г.

Тест на системата