е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Пазарни консултации ПК-3-2019 / 19.4.2019 г.

Провеждане на пазарни консултации за изчисляване прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет "Изграждане и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Белослав, както следва: гр. Белослав- ул. "Крайбрежна" (о.к. 453 - о.к.556), ул. "Стадиона" (о.к. 456 - о.к.1093) ул. "Чайка", ул. "Дръзки", ул."Черно море", ул. "Капитан Петко войвода", ул. "Трети март" (о.к. 456 - о.к.610), ул. "Димитър Ватев" (о.к. 563 - о.к.528), ул. "Бельов" (о.к. 1005-о.к.1004), ул. "Райна Княгиня" (о.к. 12 - о.к. 1006), ул. "Клокотница", ул. "6-ти септември", ул. "Арда" (о.к. 17 - ул. "Акации"), с.Страшимирово - ул. "Надежда" (о.к. 47 - о.к.57), с. Езерово - ул. "Черно море" (о.к. 14 - ул. "Преслав") и ул. "Ст. Стамболов", о.к.1009 до о.к. 1012 кв. Акации, гр. Белослав по пет обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: "Рехабилитация на уличната мрежа в гр.Белослав по улици както следва: ул."Крайбрежна(о.к.453-о.к.556), ул."Стадиона(о.к.456-о.к.1093), ул."Чайка, ул."Дръзки", ул."Черно море", ул."Капитан Петко войвода", ул."Трети март" (о.к.456-о.к.610), ул."Димитър Ватев" (о.к.563-о.к.528)"; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: "Изграждане на уличната мрежа в гр.Белослав по улици както следва: ул. "Бельов" (о.к. 1005-о.к.1004), ул. "Райна Княгиня" (о.к. 12 - о.к. 1006), ул. "Клокотница", ул. "6-ти септември", ул. "Арда" (о.к. 17 - ул. "Акации"); ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: "Изграждане на уличната мрежа в с.Страшимирово - ул. "Надежда" (о.к. 47 - о.к.57); ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: "Изграждане на уличната мрежа в с. Езерово - ул. "Черно море" (о.к. 14 - ул. "Преслав")"; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: "Рехабилитация на ул. "Ст. Стамболов", о.к.1009 до о.к. 1012 кв. "Акации", гр. Белослав"

Пазарни консултации ПК-4-2018 / 29.11.2018 г.

Провеждане на пазарни консултации чрез Запитване за представяне на оферта за целеви разход, представляващ разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи във връзка с кандидатствване на Община Белослав с проектно предложение "Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на Община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги" по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност "Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност" по Подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Пазарни консултации ПК-2-2018 / 25.6.2018 г.

Провеждане на пазарни консултации във връзка с кандидатствване на Община Белослав с проектно предложение "Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на Община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги" по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност "Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност" по Подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).