е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП СОО7-2020 / 11.6.2020 г.

"Доставка на лек автомобил с висока проходимост 4х4"

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП СОО5-2020 / 29.4.2020 г.

"Инженеринг на обект "Изграждане на Централна закрита автобусна спирка", гр. Белослав, общ. Белослав."

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП СОО4-2020 / 16.4.2020 г.

"Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Община Белослав"

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП СОО2-2020 / 16.3.2020 г.

"Рехабилитация на ул. "Черно море"- запад с. Езерово /от о.к.15 до о.к. 14"

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП СОО12-2019 / 19.12.2019 г.

"СМР на обект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги", в изпълнение на Договор № BG06RDNP001-7.008-0013-C01 от 31.10.2019 г. за проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги" по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на обект "Административни сгради на Община Белослав, находящи се на ул. "Цар Симеон Велики" № 23 в гр. Белослав, Община Белослав" Обособена позиция № 2 "Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на обект "Административнa сградa на Община Белослав, находящa се на ул. "Гебедже" № 8 в гр. Белослав, Община Белослав".

Обществена поръчка 10-ПС-2019 / 30.10.2019 г.

"Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на детските градини и детска млечна кухня на територията на община Белослав по петнадесет обособени позиции: Обособена позиция № 1 - "Мляко и млечни продукти", Обособена позиция № 2 - "Месо и месни продукти", Обособена позиция № 3 - "Риба, рибни продукти", Обособена позиция № 4 - "Яйца", Обособена позиция № 5 - "Масла и мазнини", Обособена позиция № 6 - "Зърнени храни и храни на зърнена основа", Обособена позиция № 7 - "Картофи и кореноплодни", Обособена позиция № 8 - "Варива", Обособена позиция № 9 - "Зеленчуци", Обособена позиция № 10 - "Плодове ", Обособена позиция № 11 - "Ядкови плодове и маслодайни семена ", Обособена позиция № 12 - "Захар, захарни и шоколадови изделия, мед", Обособена позиция № 13 - "Подправки - пресни и изсушени" Обособена позиция № 14 "Готови за консумация храни в консервиран, концентриран или изсушен вид", Обособена позиция № 15 "Храни със специално предназначение".

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП СОО3-2019 / 6.6.2019 г.

"Упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи (СМР) на обект "Изграждане и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Белослав, както следва: гр. Белослав- ул. "Крайбрежна" (о.к. 453 - о.к.556), ул. "Стадиона" (о.к. 456 - о.к.1093) ул. "Чайка", ул. "Дръзки", ул."Черно море", ул. "Капитан Петко войвода", ул. "Трети март" (о.к. 456 - о.к.610), ул. "Димитър Ватев" (о.к. 563 - о.к.528), ул. "Бельов" (о.к. 1005-о.к.1004), ул. "Райна Княгиня" (о.к. 12 - о.к. 1006), ул. "Клокотница", ул. "6-ти септември", ул. "Арда" (о.к. 17 - ул. "Акации"), с.Страшимирово - ул. "Надежда" (о.к. 47 - о.к.57), с. Езерово - ул. "Черно море" (о.к. 14 - ул. "Преслав") и ул. "Ст. Стамболов", о.к.1009 до о.к. 1012 кв. Акации, гр. Белослав по две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: "Упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи (СМР) на обект "Изграждане и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Белослав, както следва: гр. Белослав- ул. "Крайбрежна" (о.к. 453 - о.к.556), ул. "Стадиона" (о.к. 456 - о.к.1093) ул. "Чайка", ул. "Дръзки", ул."Черно море", ул. "Капитан Петко войвода", ул. "Трети март" (о.к. 456 - о.к.610), ул. "Димитър Ватев" (о.к. 563 - о.к.528), ул. "Бельов" (о.к. 1005-о.к.1004), ул. "Райна Княгиня" (о.к. 12 - о.к. 1006), ул. "Клокотница", ул. "6-ти септември", ул. "Арда" (о.к. 17 - ул. "Акации"), с.Страшимирово - ул. "Надежда" (о.к. 47 - о.к.57), с. Езерово - ул. "Черно море" (о.к. 14 - ул. "Преслав"); ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: "Упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи (СМР) на обект "Рехабилитация на ул. "Ст. Стамболов", о.к.1009 до о.к. 1012 кв. "Акации", гр. Белослав".

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП / 6.6.2019 г.

"Упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи (СМР) на обект "Изграждане и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Белослав, както следва: гр. Белослав- ул. "Крайбрежна" (о.к. 453 - о.к.556), ул. "Стадиона" (о.к. 456 - о.к.1093) ул. "Чайка", ул. "Дръзки", ул."Черно море", ул. "Капитан Петко войвода", ул. "Трети март" (о.к. 456 - о.к.610), ул. "Димитър Ватев" (о.к. 563 - о.к.528), ул. "Бельов" (о.к. 1005-о.к.1004), ул. "Райна Княгиня" (о.к. 12 - о.к. 1006), ул. "Клокотница", ул. "6-ти септември", ул. "Арда" (о.к. 17 - ул. "Акации"), с.Страшимирово - ул. "Надежда" (о.к. 47 - о.к.57), с. Езерово - ул. "Черно море" (о.к. 14 - ул. "Преслав") и ул. "Ст. Стамболов", о.к.1009 до о.к. 1012 кв. Акации, гр. Белослав по две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: "Упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи (СМР) на обект "Изграждане и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Белослав, както следва: гр. Белослав- ул. "Крайбрежна" (о.к. 453 - о.к.556), ул. "Стадиона" (о.к. 456 - о.к.1093) ул. "Чайка", ул. "Дръзки", ул."Черно море", ул. "Капитан Петко войвода", ул. "Трети март" (о.к. 456 - о.к.610), ул. "Димитър Ватев" (о.к. 563 - о.к.528), ул. "Бельов" (о.к. 1005-о.к.1004), ул. "Райна Княгиня" (о.к. 12 - о.к. 1006), ул. "Клокотница", ул. "6-ти септември", ул. "Арда" (о.к. 17 - ул. "Акации"), с.Страшимирово - ул. "Надежда" (о.к. 47 - о.к.57), с. Езерово - ул. "Черно море" (о.к. 14 - ул. "Преслав"); ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: "Упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи (СМР) на обект "Рехабилитация на ул. "Ст. Стамболов", о.к.1009 до о.к. 1012 кв. "Акации", гр. Белослав".

Обществена поръчка 03-ПС-2019 / 30.4.2019 г.

"Изграждане и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Белослав, както следва: гр. Белослав- ул. "Крайбрежна" (о.к. 453 - о.к.556), ул. "Стадиона" (о.к. 456 - о.к.1093) ул. "Чайка", ул. "Дръзки", ул."Черно море", ул. "Капитан Петко войвода", ул. "Трети март" (о.к. 456 - о.к.610), ул. "Димитър Ватев" (о.к. 563 - о.к.528), ул. "Бельов" (о.к. 1005-о.к.1004), ул. "Райна Княгиня" (о.к. 12 - о.к. 1006), ул. "Клокотница", ул. "6-ти септември", ул. "Арда" (о.к. 17 - ул. "Акации"), с.Страшимирово - ул. "Надежда" (о.к. 47 - о.к.57), с. Езерово - ул. "Черно море" (о.к. 14 - ул. "Преслав") и ул. "Ст. Стамболов", о.к.1009 до о.к. 1012 кв. Акации, гр. Белослав по пет обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: "Рехабилитация на уличната мрежа в гр.Белослав по улици както следва: ул."Крайбрежна(о.к.453-о.к.556), ул."Стадиона(о.к.456-о.к.1093), ул."Чайка, ул."Дръзки", ул."Черно море", ул."Капитан Петко войвода", ул."Трети март" (о.к.456-о.к.610), ул."Димитър Ватев" (о.к.563-о.к.528)"; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: "Изграждане на уличната мрежа в гр.Белослав по улици както следва: ул. "Бельов" (о.к. 1005-о.к.1004), ул. "Райна Княгиня" (о.к. 12 - о.к. 1006), ул. "Клокотница", ул. "6-ти септември", ул. "Арда" (о.к. 17 - ул. "Акации"); ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: "Изграждане на уличната мрежа в с.Страшимирово - ул. "Надежда" (о.к. 47 - о.к.57); ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: "Изграждане на уличната мрежа в с. Езерово - ул. "Черно море" (о.к. 14 - ул. "Преслав")"; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: "Рехабилитация на ул. "Ст. Стамболов", о.к.1009 до о.к. 1012 кв. "Акации", гр. Белослав".

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП СОО7-2018 / 20.12.2018 г.

"Авариен ремонт на покрива на читалище "Съзнание", гр. Белослав, общ. Белослав, област Варна"

Обществена поръчка 06-ОП-2018 / 14.5.2018 г.

"Доставка на оборудване/техника и обзавеждане по проект "Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Белослав" по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. по две обособени позиции: Обособена позиция 1: "Доставка на оборудване/техника по проект "Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Белослав" Обособена позиция 2: "Доставка на обзавеждане по проект "Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Белослав"

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП СОО 3/2018 / 16.3.2018 г.

"ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: "Изработване на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение за обект "Сграда на ДГ "Първи юни", находяща се в УПИ XVII /идентичен с ПИ 69763.501.493/, кв. 8 по плана на c. Страшимирово, община Белослав;" ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: "Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор за обект "Рехабилитация и обновяване на два гробищни паркове, находящи се в землището на гр. Белослав, община Белослав" със следните подобекти: Подобект № 1: Гробищен парк, находящ се в ПИ с идентификатор 03719.510.489 по кадастралната карта на гр. Белослав, община Белослав; Подобект № 2: Гробищен парк, находящ се в ПИ с идентификатор 03719.509.545 по кадастралната карта на гр. Белослав, община Белослав; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: Изработване на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на Община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги, със следните подобекти: Подобект № 1: Административни сгради на община Белослав, находящи се на ул. "Цар Симеон Велики" № 23 в гр. Белослав, община Белослав; Подобект № 2: Административна сграда на община Белослав, находяща се на ул. "Гебедже" № 8, гр. Белослав, община Белослав"; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: "Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за обект "Рехабилитация и обновяване на площадно пространство за широко обществено ползване, ПИ с идентификатор № 27125.501.233 по КККР на с. Езерово, община Белослав".

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП СОО3-2018 / 16.3.2018 г.

"ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: "Изработване на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение за обект "Сграда на ДГ "Първи юни", находяща се в УПИ II-1873 /идентичен с ПИ 03719.502.1873/, кв.138 по плана на гр. Белослав, община Белослав" ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: "Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор за обект "Рехабилитация и обновяване на два гробищни паркове, находящи се в землището на гр. Белослав, община Белослав" със следните подобекти: Подобект № 1: Гробищен парк, находящ се в ПИ с идентификатор 03719.510.489 по кадастралната карта на гр. Белослав, община Белослав; Подобект № 2: Гробищен парк, находящ се в ПИ с идентификатор 03719.509.545 по кадастралната карта на гр. Белослав, община Белослав; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: Изработване на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на Община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги, със следните подобекти: Подобект № 1: Административни сгради на община Белослав, находящи се на ул. "Цар Симеон Велики" № 23 в гр. Белослав, община Белослав; Подобект № 2: Административна сграда на община Белослав, находяща се на ул. "Гебедже" № 8, гр. Белослав, община Белослав"; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: "Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за обект "Рехабилитация и обновяване на площадно пространство за широко обществено ползване, ПИ с идентификатор № 27125.501.233 по КККР на с. Езерово, община Белослав"

Обществена поръчка 08-ПС-2016 / 14.7.2016 г.

"Изготвяне на Общ устройствен план на Община Белослав"

Обществена поръчка 04-ПП-2016 / 30.3.2016 г.

"Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Белослав за следните обекти: "Сграда с административен адрес гр.Белослав, кв. "Младост" бл.1", "Сграда с административен адрес гр.Белослав, кв. "Младост" бл.5" и "Сграда с административен адрес гр.Белослав, кв. "Младост" бл.18" по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Белослав за следните обекти: "Сграда с административен адрес гр.Белослав, кв. "Младост" бл.1", "Сграда с административен адрес гр.Белослав, кв. "Младост" бл.5" и "Сграда с административен адрес гр.Белослав, кв. "Младост" бл.18" Обособена позиция № 2 "Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти- част енергийна ефективност- икономия на енергия и топлосъхранение при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Белослав за следните обекти: "Сграда с административен адрес гр.Белослав, кв. "Младост" бл.1", "Сграда с административен адрес гр.Белослав, кв. "Младост" бл.5" и "Сграда с административен адрес гр.Белослав, кв. "Младост" бл.18"

Обществена поръчка 01-ПД-2016 / 18.1.2016 г.

"Юридическо обслужване на Община Белослав"