е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-13 / 5.9.2019 г.

Предмет на поръчката: [Предоставяне на консултантски услуги за нуждите на Община Кресна по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Консултантски услуги свързани с управление на одобрен проект "Реконструкция на улици в гр. Кресна: "Яне Сандански" от о.т.131 до о.т.1, "Влахински езера" от о.т.157 до о.т.149, "Пирин" от о.т.130 до о.т.136, "Спартак" от о.т.153 до о.т.151 и "Цар Самуил" от о.т.131 до о.т.135; Реконструкция на съществуващи тротоари в гр. Кресна: ул. "Яне Сандански" от о.т.131 до о.т.1, ул. "Спартак" от о.т.153 до о.т.151, ул. "Цар Самуил" финансиран по Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-7.001 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 улици "Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони", Обособена позиция № 2: Консултантски услуги свързани с управление на одобрен проект "Открит обект за спортни дейности" финансиран по Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-7.007 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.007 Спорт "Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура" по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони" ]

Обществена поръчка ОП-10 / 14.9.2016 г.

събиране на оферти по обява за спортни площадки

Обществена поръчка ОП-9 / 18.8.2016 г.

"Предоставяне на консултантски услуги по изготвяне и окомплектоване на заявления за подпомагане по под-мярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г." - по обособени позиции: Обособена позция № 1: Предоставяне на услуги по изготвяне и окомплектоване на заявления за подпомагане по под-мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за проект: "Ремонт на Средно Общообразователно Училище "Св. Паисий Хилендарски", гр.Кресна" Обособена позция № 2: Предоставяне на услуги по изготвяне и окомплектоване на заявления за подпомагане по под-мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за проект: "Рехабилитация на улици, гр.Кресна"; Обособена позция № 3: Предоставяне на услуги по изготвяне и окомплектоване на заявления за подпомагане по под-мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за проект: "Рехабилитация на общински пътища, Община Кресна";

Обществена поръчка ОП-15 / 31.3.2016 г.

тестова процедура 3

Обществена поръчка test-1 / 30.3.2016 г.

тест на системата

Обществена поръчка ОП-1 / 9.3.2016 г.

тест2