е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Пазарни консултации ПК-7 / 10.4.2020 г.

"Медийно отразяване на мероприятия"

Пазарни консултации ПК-6 / 10.4.2020 г.

"Доставка на оборудване"

Пазарни консултации ПК-5 / 10.4.2020 г.

Отпечатване на книга "История на Бяла"

Пазарни консултации ПК-3 / 10.4.2020 г.

"Изработване на Носии"

Обществена поръчка ОП-2 / 24.3.2017 г.

"Ремонт улична мрежа населени места"

Обществена поръчка ОП-7 / 7.4.2016 г.

„Консултантски услуги, свързани с подготовка, окомплектоване на заявление за подпомагане и изготвяне на анализи, в пет обособени позиции“,както следва: Обособена позиция № 1 – „Консултантски услуги, свързани с подготовка, окомплектоване на заявление за подпомагане и изготвяне на анализи на проект: „Реконструкция на улици „Господин Милушев“ от о.т.4 до о.т.48, „Иван Калчев“ от о.т. 48 до о.т.110, „Щерю Певтичев“ от о.т. 132 до о.т.135, „Димитър Панчев“ от о.т.218 до о.т.222, „Хан Крум“ от о.т.222 до о.т.418 и „Цар Ивайло“ от о.т. 429 до о.т.427“ – град Бяла“ Обособена позиция № 2 – „Консултантски услуги, свързани с подготовка, окомплектоване на заявление за подпомагане и изготвяне на анализи на проект: „Реконструкция на улици „Брегова“ от о.т.141 до о.т.341 и „Трифон Милушев“ от о.т. 167 до о.т.218“ – град Бяла“ Обособена позиция № 3 – „Консултантски услуги, свързани с подготовка, окомплектоване на заявление за подпомагане и изготвяне на анализи на проект: „Рехабилитация на улична мрежа в град Бяла – I етап“ Обособена позиция № 4 – „Консултантски услуги, свързани с подготовка, окомплектоване на заявление за подпомагане и изготвяне на анализи на проект: „Рехабилитация на улична мрежа в град Бяла – II етап“ Обособена позиция № 5 – „Консултантски услуги, свързани с подготовка, окомплектоване на заявление за подпомагане и изготвяне на анализи на проект: „Подобряване на образователната инфраструктура в ЦДГ „Първи юни“ гр. Бяла и филиал „Теменуга“ с.Попович“

Обществена поръчка ОП-6 / 5.4.2016 г.

„Изготвяне на технически проекти и упражняване на авторски надзор по време на строителството в четири обособени позиции“ Обособена позиция № 1 – „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на проект: „Реконструкция и рехабилитация на общински път VAR2071 /III-906/ Дюлино - Попович - Граница общ. /Бяла - Несебър/ - /I-9/, от км 0+000 до км 5+680 - L=5 680 м“ и проект: „Реконструкция и рехабилитация на общински път VAR2070 /III-906 Рудник - Дюлино/- Господиново от км 0+000 до км 0+740 - L=740 м“ Обособена позиция № 2 – „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на проект: „Реконструкция на улици „Господин Милушев“ от о.т.4 до о.т.48, „Иван Калчев“ от о.т. 48 до о.т.110, „Щерю Певтичев“ от о.т. 132 до о.т.135, „Димитър Панчев“ от о.т.218 до о.т.222, „Хан Крум“ от о.т.222 до о.т.418 и „Цар Ивайло“ от о.т. 429 до о.т.427“ – град Бяла Обособена позиция № 3 – „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на проект: „Рехабилитация на улична мрежа в град Бяла – I етап“ Обособена позиция № 4 – „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на проект: „Рехабилитация на улична мрежа в град Бяла – II етап“

Обществена поръчка ОП-9 / 4.6.2015 г.

"Доставка на Драгажна машина - Бяла"

Обществена поръчка ОП-2 / 4.2.2015 г.

"РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЛЕТЕН ТЕАТЪР"

Обществена поръчка ОП-1 / 26.1.2015 г.

Екопарк "Еника"

Обществена поръчка ОП-2 / 12.12.2014 г.

"Доставка на Драгажна машина - Бяла"