е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-24-1 / 10.6.2020 г.

Обществен превоз на пътници по автобусни линии от транспортната схема (републиканска, областна и общинска) от квотата на Община Лом по 16 (шестнадесет) обособени позиции, както следва: Републиканска транспортна схема Обособена позиция 1. - Маршрутно разписание №12101 Лом - София -Лом Обособена позиция 2. - Маршрутно разписание №12202 Лом - София - Лом Обособена позиция 3. - Маршрутно разписание №12201 Лом - София - Лом Обособена позиция 4. - Маршрутно разписание №12302 Лом - София - Лом Обособена позиция 5. - Маршрутно разписание №12101 Лом - Плевен - Лом Областна транспортна схема Обособена позиция 6. Маршрутно разписание №070201 Лом - Монтана - Лом през Славотин Обособена позиция 7. Маршрутно разписание №070202 Лом - Монтана - Лом през Славотин Обособена позиция 8. Маршрутно разписание №070101 Лом -Монтана - Лом през Долно Церовене Обособена позиция 9. Маршрутно разписание №070102 Лом - Монтана - Лом през Долно Церовене Обособена позиция 10. Маршрутно разписание №070601 Лом - Вършец - Лом и Маршрутно разписание №070501 Лом - Вършец - Лом Общинска транспортна схема Обособена позиция 11. Маршрутно разписание №8 Лом - Трайково - Лом Обособена позиция 12. Маршрутно разписание №9 и №10 Лом - Замфир - Лом Обособена позиция 13. Маршрутно разписание №11 и №12 № Младеново -Младеново - Лом Обособена позиция 14. Маршрутно разписание №13 Лом - Младеново - Лом /обиколна/ Обособена позиция 15. Маршрутно разписание №14 и №15 Лом - Долно Линево - Лом Обособена позиция 16. Маршрутно разписание №16 Лом - кв. Зорница - Лом

Обществена поръчка У-39 / 17.7.2018 г.

Извършване на услуги по техническо обслужване и ремонт, вкл. доставка и монтаж на необходимите части, принадлежности и консумативи за служебните автомобили на Община Лом, ОП "Чистота" и всички второстепенни разпоредители с бюджетни средства, съгласно приложените спецификации, разделена в три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - извършване на услуги по техническо обслужване и ремонт, вкл. доставка и монтаж на необходимите части, принадлежности и консумативи за леките служебни автомобили, обслужващи Община Лом, ОП "Чистота" и всички второстепенни разпоредители с бюджетни средства, съгласно приложената спецификация. Обособена позиция № 2 - извършване на услуги по техническо обслужване и ремонт, вкл. доставка и монтаж на необходимите части, принадлежности и консумативи за служебните автобуси, обслужващи Община Лом и всички второстепенни разпоредители с бюджетни средства, съгласно приложената спецификация. Обособена позиция № 3 - извършване на услуги по техническо обслужване и ремонт, вкл. доставка и монтаж на необходимите части, принадлежности и консумативи за служебните специални автомобили обслужващи Община Лом, ОП "Чистота" и всички второстепенни разпоредители с бюджетни средства, съгласно приложената спецификация.

Обществена поръчка СМР-ПРАГ / 28.5.2018 г.

Repairs and renovation of the Multifunctional Cultural and Tourist Center and the adjoining infrastructure within Project No CB007.1.11.349: Creating preconditions for better accessibility to touristic attractions in Pantelej and Lom by improving the touristic infrastructure and increasing the number of tourists; Priority Axis: 1.Tourism; Specific Objective: 1.1 Tourist Attractiveness; Type of project: Investment, financed by the European Union, in accordance with the rules of Interreg - IPA CBC Bulgaria - Serbia Programme. "РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР И ПРИЛЕЖАЩАТА ИНФРАСТРУКТУРА" ПО ПРОЕКТ № CB007.1.11.349: "Създаване на предпоставки за по-добра достъпност до туристически атракции в Пантелей и Лом чрез подобряване на туристическата инфраструктура и увеличаване броя на туристите", Приоритетна ос: 1. "Туризъм", Област на интервенция 1.1 "Туристическа атрактивност", Вид на проекта: Инвестиционен, финансиран от ЕС, съгласно правилата на Програмата за ТГС Interreg-ИПП България-Сърбия

Обществена поръчка У-35 / 18.5.2018 г.

"Изготвяне на обследване за енергийна ефективност, конструктивно и техническо обследване и технически паспорт, изготвяне на инвестиционни проекти и осъществяване на авторски надзор при изпълнение на строителството за внедряване на мерки за енергийна ефективност в три административни сгради на територията на Община Лом, на две обособени позиции: Обособена позиция №1: "Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на три обекта - кметства в селата Сталийска махала, Замфир и Долно Линево, Община Лом"; Обособена позиция №2: "Изготвяне на инвестиционни проекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност в три обекта - кметства в селата Сталийска махала, Замфир и Долно Линево, Община Лом и осъществяване на авторски надзор при изпълнение на строително ремонтни работи на обектите".

Обществена поръчка Д-2 / 4.5.2018 г.

Доставка на обзавеждане и оборудване в рамките на проект BG16RFOP001-1.034-0001 "Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом", финансиран по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, по 13 (тринадесет) обособени позиции: Обособена позиция №1: "Доставка на постелъчен инвентар - стоки, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП" Обособена позиция №2: "Доставка на техническо оборудване" Обособена позиция №3: "Доставка на кухненско оборудване и обзавеждане" Обособена позиция №4: "Доставка на модулни сцени" Обособена позиция №5: "Доставка на мебели и обзавеждане" Обособена позиция №6: "Доставка на музикални инструменти за оборудване кабинети "Музика"" Обособена позиция №7: "Доставка на оборудване за лаборатории" Обособена позиция №8: "Доставка на оборудване за медицински кабинет" Обособена позиция №9: "Доставка на оборудване за специализирани кабинети" Обособена позиция №10: "Доставка на спортно оборудване за физкултурни салони" Обособена позиция №11: "Доставка на текстилни изделия" Обособена позиция №12: "Доставка на уреди за спорт и игра в детските градини" Обособена позиция №13: "Доставка на ученически пособия"

Обществена поръчка У-28 / 4.4.2018 г.

"Изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционния проект, осъществяване на строителен надзор и функции на координатор по безопасност и здраве при изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР), и актуализиране на технически паспорт на строежа в рамките на проект BG16RFOP001-5.001-0006 "Осигуряване на устойчива социална среда за деца в община Лом" по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция №1: "Изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционния проект, осъществяване на строителен надзор и функции на координатор по безопасност и здраве при изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР), и актуализиране на технически паспорт на строежа за обект: "Обновяване на сграда (бивш "Дом за деца лишени от родителски грижи") и част от прилежащия й терен и преустройство на етаж от сградата за разкриване на "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства""; Обособена позиция №2: "Изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционния проект, осъществяване на строителен надзор и функции на координатор по безопасност и здраве при изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР), и актуализиране на технически паспорт на строежа за обект: "Преустройство, реконструкция и ново строителство - пристройка към едноетажна сграда за разкриване на "Преходно жилище за деца от 15-18 годишна възраст"".

Обществена поръчка У-13 / 23.2.2018 г.

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ" ПО 4 (ЧЕТИРИ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 "Многофамилна жилищна сграда - сдружение на собствениците "Пелистър" № 15, с административен адрес гр. Лом, ул. "Пелистър" № 15, бл. 4-2, вх. А, вх. Б и вх. В"; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 "Многофамилна жилищна сграда - сдружение на собствениците "Строител", с административен адрес гр. Лом, ул. "Славянска" № 53а, вх. А и вх. Б"; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 "Многофамилна жилищна сграда - сдружение на собствениците "Дунав", с административен адрес гр. Лом, ул. "Неофит Бозвели" № 66, вх. А и вх. Б"; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 "Многофамилна жилищна сграда - сдружение на собствениците "Мечта", с административен адрес гр. Лом, ул. "Дядо Цеко войвода" № 45 вх. А, вх. Б и вх. В";

Обществена поръчка У-5 / 2.2.2018 г.

Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект "Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом", финансиран по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020" по две обособени позиции: Обособена позиция № 1" Организиране и провеждане на информационни събития, изработка, доставка и монтаж на артикули, свързани с изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект "Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом", финансиран по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020" Обособена позиция № 2 "Изработка и доставка на рекламни печатни материали, свързани с изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект "Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом", финансиран по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020" от списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Обществена поръчка У-43 / 28.9.2017 г.

"Строителен надзор съгласно чл. 168 от ЗУТ и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Лом по обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Многофамилна жилищна сграда - сдружение на собствениците "ПЕЛИСТЪР" № 15, с административен адрес гр. Лом, ул. "Пелистър" № 15, бл. 4-2, вх. А, вх. Б и вх. В"; Обособена позиция № 2 "Многофамилна жилищна сграда - сдружение на собствениците "СТРОИТЕЛ", с административен адрес гр. Лом, ул. "Славянска" № 53а, вх. А и вх. Б"; Обособена позиция № 3 "Многофамилна жилищна сграда - сдружение на собствениците "ДУНАВ", с административен адрес гр. Лом, ул. "Неофит Бозвели" № 66, вх. А и вх. Б"; Обособена позиция № 4 "Многофамилна жилищна сграда - сдружение на собствениците "МЕЧТА, с административен адрес гр. Лом, ул. "Дядо Цеко Войвода" № 45 вх. А, вх. Б и вх. В"

Обществена поръчка У-40 / 5.9.2017 г.

"Специализиран превоз на ученици за учебните дни през периода м. септември - м. декември 2017 г. по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Специализиран превоз на ученици по маршрут "Лом - Василовци --Аспарухово-Расово-Ст. махала - Лом", общо 108 км. на ден; Обособена позиция № 2 - Специализиран превоз на ученици по маршрут "Лом - Комощица - Лом", общо 68 км. на ден; Обособена позиция № 3 - Специализиран превоз на ученици по маршрут "Лом -Долни Цибър - Ковачица - Лом", общо 110 км. на ден; Обособена позиция № 4 - Специализиран превоз на ученици по маршрут "Лом-Мокреш-Ботево-Разград-Игнатово-Ковачица - Лом", общо 126 км. на ден; Обособена позиция № 5 - Специализиран превоз на ученици по маршрут "Черни връх - Мокреш - Лом", общо 140 км. на ден; Обособена позиция № 6 - Специализиран превоз на ученици по маршрут "Лом - Пишурка -Дългоделци-Якимово-Комощица", общо 150 км. на ден.

Обществена поръчка У-39 / 27.7.2017 г.

"Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на две сгради в град Лом във връзка с кандидатстване по ОПРР 2014-2020, BG16RFOP001-5.001 "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца" за създаване на социалните услуги "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства" и "Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст (с капацитет 8 места)" по две обособени позиции: Обособена позиция №1 "Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на масивна сграда с обща застроена площ 1155 м2, поземлен имот с идентификатор 44238.506.2514.1 в град Лом". Обособена позиция №2 "Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност на масивна сграда със застроена площ 148 м2, в поземлен имот с идентификатор 44238.506.9628.1 в град Лом".

Обществена поръчка У-29 / 29.5.2017 г.

Извършване на услуги по техническо обслужване и ремонт, вкл. доставка и монтаж на необходимите части, принадлежности и консумативи за служебните автомобили на Община Лом, ОП "Чистота" и всички второстепенни разпоредители с бюджетни средства, съгласно приложените спецификации, разделена в три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - извършване на услуги по техническо обслужване и ремонт, вкл. доставка и монтаж на необходимите части, принадлежности и консумативи за леките служебни автомобили, обслужващи Община Лом, ОП "Чистота" и всички второстепенни разпоредители с бюджетни средства, съгласно приложената спецификация. Обособена позиция № 2 - извършване на услуги по техническо обслужване и ремонт, вкл. доставка и монтаж на необходимите части, принадлежности и консумативи за служебните автобуси, обслужващи Община Лом и всички второстепенни разпоредители с бюджетни средства, съгласно приложената спецификация. Обособена позиция № 3 - извършване на услуги по техническо обслужване и ремонт, вкл. доставка и монтаж на необходимите части, принадлежности и консумативи за служебните специални автомобили обслужващи Община Лом, ОП "Чистота" и всички второстепенни разпоредители с бюджетни средства, съгласно приложената спецификация.

Обществена поръчка У-37 / 12.10.2016 г.

"ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛОМ"

Обществена поръчка У-31 / 5.8.2016 г.

"Специализиран превоз на ученици за учебната 2016-2017 г." по обособени позиции: " Обособена позиция № 1 - Специализиран превоз на ученици по маршрут "Лом - Крива бара - Лом"; " Обособена позиция № 2 - Специализиран превоз на ученици по маршрут "Лом - Комощица - Лом"; " Обособена позиция № 3 - Специализиран превоз на ученици по маршрут "Лом - Долни Цибър - Лом"; " Обособена позиция № 4 - Специализиран превоз на ученици по маршрут "Лом - Мокреш - Ботево - Разград - Златия - Игнатово - Лом"; " Обособена позиция № 5 - Специализиран превоз на ученици по маршрут "Черни връх - Вълчедръм - Мокреш - Лом"; " Обособена позиция № 6 - Специализиран превоз на ученици по маршрут "Вълчедръм - Разград - Лом"; " Обособена позиция № 7 - Специализиран превоз на ученици по маршрут "Лом - Расово - Аспарухово - Сталийска махала - Момин брод - Лом.

Обществена поръчка С-6 / 7.8.2015 г.

"Ремонт на улици в Община Лом - гр. Лом"

Обществена поръчка У-27 / 29.6.2015 г.

"Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст за учебната 2015 - 2016 г. по маршрути : "Лом - Крива бара - Лом", "Лом - Комощица - Расово - Лом", "Лом - Долни Цибър - Лом", " Лом - Мокреш - Лом", "Черни връх - Вълчедръм - Мокреш - Лом" "Вълчедръм - Разград - Лом" Обособена позиция №1: Специализиран превоз на ученици до 16-год. възраст за учебната 2015-2016 г. по маршрут: "Лом - Крива бара - Дондуково - Василовци - Ст. Махала - Трайково - Момин брод - Лом", Обособена позиция №2: Специализиран превоз на ученици до 16-год. възраст за учебната 2015-2016 г. по маршрут: "Лом - Комощица - Расово - Аспарухово - Ст. Махала - Лом", Обособена позиция №3: Специализиран превоз на ученици до 16-год. възраст за учебната 2015-2016 г. по маршрут : "Лом - Долни Цибър - Ковачица - Лом", Обособена позиция №4: Специализиран превоз на ученици до 16-год. възраст за учебната 2015-2016 г. по маршрут : "Лом - Мокреш - Ботево - Разград - Златия - Игнатово - Ковачица - Лом", Обособена позиция №5: Специализиран превоз на ученици до 16-год. възраст за учебната 2015-2016 г. по маршрут : "Черни връх - Вълчедръм - Мокреш - Лом", Обособена позиция №6: Специализиран превоз на ученици до 16-год. възраст за учебната 2015-2016 г. по маршрут : "Вълчедръм - Разград - Златия - Игнатово- Лом".

Обществена поръчка У-28 / 30.9.2014 г.

Обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната, републиканската и общинската транспортни схеми от квотата на Община Лом по три обособени позиции: Обособена позиция №1 - Общинска транспортна схема МР №2 Лом - Трайково /от понеделник до неделя/ МР №3 Лом - Замфир /от понеделник до събота/ МР №4 Лом - Младеново /от понеделник до събота/ МР №4-А, Лом - Младеново /обиколна/от понеделник до неделя МР №6 Лом - кв.Зорница /от понеделник до събота/ Обособена позиция №2 - Областна транспортна схема МР № 070201 Лом - Монтана пътува от понеделник до неделя МР № 070202 Лом - Монтана пътува от понеделник до неделя МР № 070601 Лом - Вършец пътува от понеделник до неделя МР № 070501 Лом - Вършец пътува от понеделник до неделя Обособена позиция №3 - Републиканска транспортна схема МР №12201 Лом - София пътува само неделя МР №12101 Лом - София пътува от понеделник до неделя МР № 12202 Лом - София от понеделник до събота