е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обява за Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 12-42 / 18.3.2020 г.

Капиталова програма:: "Ремонт на елементи от градската инфраструктура".

Обява за Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 12-95 / 28.8.2019 г.

"Доставка чрез покупка на транспортно средство по Проект BG05M9OP001-2.040-0063 "Патронажна грижа в община Никопол""

Открита процедура 12-77 / 16.8.2018 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: "УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ PVN 3123- /III -304, ТРЪНЧОВИЦА-НОВАЧАНЕ/-БАЦОВА МАХАЛА -ГРАНИЦА ОБЩ. (НИКОПОЛ-ПЛЕВЕН) -СЛАВЯНОВО /PVN 2145/", ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: "ИЗГОТВЯНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА СТРОЕЖИТЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТИ: "ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪТ ДО АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТ "СКАЛНА ЦЪРКВА" ГР. НИКОПОЛ" И "ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА "МУЗЕЙ НА ОТКРИТО - АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАРК "ПРИСТАНИ НА ВРЕМЕТО"", ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ПРОГРАМА "ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ" И НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ.

Обществена поръчка 12-19 / 13.2.2017 г.

"Изпълнение на инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР на многофамилни жилищни сгради на територията на град Никопол по обособени позиции: Обособена позиция №1: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Никопол, ул. "Александър Стамболийски" №1; Обособена позиция №2: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.Никопол, ул. "Васил Левски" №87 и Обособена позиция №3: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Никопол, ул. "Васил Левски" №107, по договор № BG16RFOP001-2.001-0146-C01/18.11.2016 г. с Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.001 "Енергийна ефективност в периферните райони" по приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. за реализация на проектно предложение № BG16RFOP001-2.001- 0146 "Региони в растеж обновява жилищата в град Никопол".

Обществена поръчка 12-15 / 7.2.2017 г.

"Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажните работи и актуализиране на технически паспорт за обекти: "Изпълнение на инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР за обновяване на три многофамилни жилищни сгради в град Никопол" по договор № BG16RFOP001-2.001-0146-C01/18.11.2016 г. с Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.001 - "Енергийна ефективност в периферните райони" по приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. за реализация на проектно предложение № BG16RFOP001-2.001-0146 "Региони в растеж обновява жилищата в град Никопол"

Обществена поръчка 12-1 / 9.1.2017 г.

"Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажните работи и актуализиране на технически паспорт за обекти: "Изпълнение на инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР за обновяване на три многофамилни жилищни сгради в град Никопол" по договор № BG16RFOP001-2.001-0148-C01/26.09.2016 г. с Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.001 - "Енергийна ефективност в периферните райони" по приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. за реализация на проектно предложение № BG16RFOP001-2.001-0148 "Региони в растеж обновява домовете в град Никопол"

Обществена поръчка 12-106 / 19.12.2016 г.

"Изпълнение на инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР на многофамилни жилищни сгради на територията на град Никопол по обособени позиции: Обособена позиция №1: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Никопол, ул. "Раковска №10; Обособена позиция №2: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.Никопол, ул. "Раковска №16" и Обособена позиция №3: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Никопол, пл. "Европа" №13", по договор № BG16RFOP001-2.001-0148-C01/26.09.2016 г. с Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.001 - "Енергийна ефективност в периферните райони" по приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. за реализация на проектно предложение № BG16RFOP001-2.001-0148 "Региони в растеж обновява домовете в град Никопол".

Обществена поръчка 12-103 / 19.12.2016 г.

"Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажните работи и актуализиране на технически паспорт за обект: "Изпълнение на инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР за обновяване на сградата на Читалището в град Никопол" по договор № BG16RFOP001-2.001-0101-C01/26.09.2016 г. с Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.001 - "Енергийна ефективност в периферните райони" по приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. за реализация на проектно предложение № BG16RFOP001-2.001-0101 "Региони в растеж обновява Читалището в град Никопол"

Обществена поръчка 12-95/1/ / 25.11.2016 г.

Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажните работи и актуализиране на технически паспорт за обект: "Изпълнение на инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР за обновяване на сградата на Общинска администрация Никопол" по договор № BG16RFOP001-2.001-0097-C01/10.09.2016 г. с Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.001 - "Енергийна ефективност в периферните райони" по приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. за реализация на проектно предложение № BG16RFOP001-2.001-0097 "Региони в растеж обновява Общинска администрация Никопол"

Обществена поръчка 12-94/1/ / 25.11.2016 г.

"Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажните работи и актуализиране на технически паспорт за обект: "Изпълнение на инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР за обновяване на сградата на полицията в град Никопол" по договор № BG16RFOP001-2.001-0100-C01/01.09.2016 г. с Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.001 - "Енергийна ефективност в периферните райони" по приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. за реализация на проектно предложение № BG16RFOP001-2.001-0100 "Региони в растеж обновява Полицията в град Никопол"