е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-20 / 5.7.2018 г.

Публично състезание с предмет: "Строителен надзор в изпълнение на проекти "Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Дупница" и "Подай ръка", финансирани по ОПРР 2014-2020 по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Упражняване на строителен надзор и извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти при изпълнение на Инженеринг - проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор за изграждане на Обединено детско заведение в ж.к. Бистрица, гр. Дупница"; Обособена позиция № 2: "Упражняване на строителен надзор и извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти при изпълнение на Инженеринг - проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор за изграждане на физкултурен салон в ОУ "Неофит Рилски" гр. Дупница"; Обособена позиция № 3 - "Упражняване на строителен надзор и извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти при изпълнение на Изпълнение на проектиране, СМР и упражняване на авторски надзор за изграждане на ново Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст с капацитет 8 места в гр. Дупница; Обособена позиция № 4 - "Упражняване на строителен надзор и извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти при изпълнение на Изпълнение на проектиране, СМР и упражняване на авторски надзор при ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в сградата на ЦСРИ гр. Дупница".

Обществена поръчка ОП-13 / 26.4.2018 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: "ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА / ЗУТ / " ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Обособена позиция № 1 "Осъществяване на строителен надзор по време на изпълнение на строително - монтажни работи на ул. "Отовица" участък между ул. "Мадара" и ул. "Драгой Болярин" Обособена позиция № 2 "Осъществяване на строителен надзор по време на изпълнение на строително - монтажни работи на ул. "Родопи" Обособена позиция № 3 "Осъществяване на строителен надзор по време на изпълнение на строително - монтажни работи на ул. "Димчо Дебелянов" участък между ул. "Евтим Трайчев" и ул. "Курт дере" Обособена позиция № 4 "Осъществяване на строителен надзор по време на изпълнение на строително - монтажни работи на ул. "Кокиче" Обособена позиция № 5 "Осъществяване на строителен надзор по време на изпълнение на строително - монтажни работи на улица с о.т. 1365-1362-1363 в кв. Южен" Обособена позиция № 6 "Осъществяване на строителен надзор на Реставрация на Обект "Ески джамия", град Дупница - недвижима културна ценност с категория "Местно значение"

Обществена поръчка ОП-25 / 21.10.2015 г.

Извършване на допълнително строителство в обхвата на обществена поръчка с предмет: „ИНЖЕНЕРИНГ (проектиране, реконструкция, разширение, оборудване и обзавеждане) на обект „Спортна зала – гр. Дупница“, (Сграда на основното застрояване с идентификатор № 68789.17.182.1 по КК на гр. Дупница, изградена в УПИ I – за Спортна зала, фитнес – център и обслужващи дейности, кв. 62, по регулационен план на гр. Дупница, одобрен със Заповед № 364/26.05.1997г., изменен със Заповед № 1419/15.07.2010г., изменен със Заповед № 1725/29.08.2011г. и Заповед № 500/11.04.2013г. на Кмета на Община Дупница (имот с идентификатор № 68789.17.182 по КК на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300 – 5 - 56/30.07.2004г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (ИД на АГКК), изменена със Заповед № КД 14 – 10 – 156/20.07.2010г. на ИД на АГКК, с административен адрес на имота: гр. Дупница, ул. “Христо Ботев“ № 30)

Обществена поръчка ОП-21 / 10.9.2015 г.

Борсова сделка за доставка на гориво