е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка С-6 / 7.8.2015 г.

"Ремонт на улици в Община Лом - гр. Лом"