е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-43 / 28.9.2017 г.

"Строителен надзор съгласно чл. 168 от ЗУТ и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Лом по обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Многофамилна жилищна сграда - сдружение на собствениците "ПЕЛИСТЪР" № 15, с административен адрес гр. Лом, ул. "Пелистър" № 15, бл. 4-2, вх. А, вх. Б и вх. В"; Обособена позиция № 2 "Многофамилна жилищна сграда - сдружение на собствениците "СТРОИТЕЛ", с административен адрес гр. Лом, ул. "Славянска" № 53а, вх. А и вх. Б"; Обособена позиция № 3 "Многофамилна жилищна сграда - сдружение на собствениците "ДУНАВ", с административен адрес гр. Лом, ул. "Неофит Бозвели" № 66, вх. А и вх. Б"; Обособена позиция № 4 "Многофамилна жилищна сграда - сдружение на собствениците "МЕЧТА, с административен адрес гр. Лом, ул. "Дядо Цеко Войвода" № 45 вх. А, вх. Б и вх. В"

Обществена поръчка У-40 / 5.9.2017 г.

"Специализиран превоз на ученици за учебните дни през периода м. септември - м. декември 2017 г. по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Специализиран превоз на ученици по маршрут "Лом - Василовци --Аспарухово-Расово-Ст. махала - Лом", общо 108 км. на ден; Обособена позиция № 2 - Специализиран превоз на ученици по маршрут "Лом - Комощица - Лом", общо 68 км. на ден; Обособена позиция № 3 - Специализиран превоз на ученици по маршрут "Лом -Долни Цибър - Ковачица - Лом", общо 110 км. на ден; Обособена позиция № 4 - Специализиран превоз на ученици по маршрут "Лом-Мокреш-Ботево-Разград-Игнатово-Ковачица - Лом", общо 126 км. на ден; Обособена позиция № 5 - Специализиран превоз на ученици по маршрут "Черни връх - Мокреш - Лом", общо 140 км. на ден; Обособена позиция № 6 - Специализиран превоз на ученици по маршрут "Лом - Пишурка -Дългоделци-Якимово-Комощица", общо 150 км. на ден.

Обществена поръчка У-39 / 27.7.2017 г.

"Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на две сгради в град Лом във връзка с кандидатстване по ОПРР 2014-2020, BG16RFOP001-5.001 "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца" за създаване на социалните услуги "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства" и "Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст (с капацитет 8 места)" по две обособени позиции: Обособена позиция №1 "Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на масивна сграда с обща застроена площ 1155 м2, поземлен имот с идентификатор 44238.506.2514.1 в град Лом". Обособена позиция №2 "Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност на масивна сграда със застроена площ 148 м2, в поземлен имот с идентификатор 44238.506.9628.1 в град Лом".

Обществена поръчка У-29 / 29.5.2017 г.

Извършване на услуги по техническо обслужване и ремонт, вкл. доставка и монтаж на необходимите части, принадлежности и консумативи за служебните автомобили на Община Лом, ОП "Чистота" и всички второстепенни разпоредители с бюджетни средства, съгласно приложените спецификации, разделена в три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - извършване на услуги по техническо обслужване и ремонт, вкл. доставка и монтаж на необходимите части, принадлежности и консумативи за леките служебни автомобили, обслужващи Община Лом, ОП "Чистота" и всички второстепенни разпоредители с бюджетни средства, съгласно приложената спецификация. Обособена позиция № 2 - извършване на услуги по техническо обслужване и ремонт, вкл. доставка и монтаж на необходимите части, принадлежности и консумативи за служебните автобуси, обслужващи Община Лом и всички второстепенни разпоредители с бюджетни средства, съгласно приложената спецификация. Обособена позиция № 3 - извършване на услуги по техническо обслужване и ремонт, вкл. доставка и монтаж на необходимите части, принадлежности и консумативи за служебните специални автомобили обслужващи Община Лом, ОП "Чистота" и всички второстепенни разпоредители с бюджетни средства, съгласно приложената спецификация.

Обществена поръчка У-37 / 12.10.2016 г.

"ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛОМ"

Обществена поръчка У-31 / 5.8.2016 г.

"Специализиран превоз на ученици за учебната 2016-2017 г." по обособени позиции: " Обособена позиция № 1 - Специализиран превоз на ученици по маршрут "Лом - Крива бара - Лом"; " Обособена позиция № 2 - Специализиран превоз на ученици по маршрут "Лом - Комощица - Лом"; " Обособена позиция № 3 - Специализиран превоз на ученици по маршрут "Лом - Долни Цибър - Лом"; " Обособена позиция № 4 - Специализиран превоз на ученици по маршрут "Лом - Мокреш - Ботево - Разград - Златия - Игнатово - Лом"; " Обособена позиция № 5 - Специализиран превоз на ученици по маршрут "Черни връх - Вълчедръм - Мокреш - Лом"; " Обособена позиция № 6 - Специализиран превоз на ученици по маршрут "Вълчедръм - Разград - Лом"; " Обособена позиция № 7 - Специализиран превоз на ученици по маршрут "Лом - Расово - Аспарухово - Сталийска махала - Момин брод - Лом.

Обществена поръчка С-6 / 7.8.2015 г.

"Ремонт на улици в Община Лом - гр. Лом"

Обществена поръчка У-27 / 29.6.2015 г.

"Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст за учебната 2015 - 2016 г. по маршрути : "Лом - Крива бара - Лом", "Лом - Комощица - Расово - Лом", "Лом - Долни Цибър - Лом", " Лом - Мокреш - Лом", "Черни връх - Вълчедръм - Мокреш - Лом" "Вълчедръм - Разград - Лом" Обособена позиция №1: Специализиран превоз на ученици до 16-год. възраст за учебната 2015-2016 г. по маршрут: "Лом - Крива бара - Дондуково - Василовци - Ст. Махала - Трайково - Момин брод - Лом", Обособена позиция №2: Специализиран превоз на ученици до 16-год. възраст за учебната 2015-2016 г. по маршрут: "Лом - Комощица - Расово - Аспарухово - Ст. Махала - Лом", Обособена позиция №3: Специализиран превоз на ученици до 16-год. възраст за учебната 2015-2016 г. по маршрут : "Лом - Долни Цибър - Ковачица - Лом", Обособена позиция №4: Специализиран превоз на ученици до 16-год. възраст за учебната 2015-2016 г. по маршрут : "Лом - Мокреш - Ботево - Разград - Златия - Игнатово - Ковачица - Лом", Обособена позиция №5: Специализиран превоз на ученици до 16-год. възраст за учебната 2015-2016 г. по маршрут : "Черни връх - Вълчедръм - Мокреш - Лом", Обособена позиция №6: Специализиран превоз на ученици до 16-год. възраст за учебната 2015-2016 г. по маршрут : "Вълчедръм - Разград - Златия - Игнатово- Лом".

Обществена поръчка У-28 / 30.9.2014 г.

Обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната, републиканската и общинската транспортни схеми от квотата на Община Лом по три обособени позиции: Обособена позиция №1 - Общинска транспортна схема МР №2 Лом - Трайково /от понеделник до неделя/ МР №3 Лом - Замфир /от понеделник до събота/ МР №4 Лом - Младеново /от понеделник до събота/ МР №4-А, Лом - Младеново /обиколна/от понеделник до неделя МР №6 Лом - кв.Зорница /от понеделник до събота/ Обособена позиция №2 - Областна транспортна схема МР № 070201 Лом - Монтана пътува от понеделник до неделя МР № 070202 Лом - Монтана пътува от понеделник до неделя МР № 070601 Лом - Вършец пътува от понеделник до неделя МР № 070501 Лом - Вършец пътува от понеделник до неделя Обособена позиция №3 - Републиканска транспортна схема МР №12201 Лом - София пътува само неделя МР №12101 Лом - София пътува от понеделник до неделя МР № 12202 Лом - София от понеделник до събота