е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-10 / 14.9.2016 г.

събиране на оферти по обява за спортни площадки

Обществена поръчка ОП-9 / 18.8.2016 г.

"Предоставяне на консултантски услуги по изготвяне и окомплектоване на заявления за подпомагане по под-мярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г." - по обособени позиции: Обособена позция № 1: Предоставяне на услуги по изготвяне и окомплектоване на заявления за подпомагане по под-мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за проект: "Ремонт на Средно Общообразователно Училище "Св. Паисий Хилендарски", гр.Кресна" Обособена позция № 2: Предоставяне на услуги по изготвяне и окомплектоване на заявления за подпомагане по под-мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за проект: "Рехабилитация на улици, гр.Кресна"; Обособена позция № 3: Предоставяне на услуги по изготвяне и окомплектоване на заявления за подпомагане по под-мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за проект: "Рехабилитация на общински пътища, Община Кресна";

Обществена поръчка ОП-15 / 31.3.2016 г.

тестова процедура 3

Обществена поръчка test-1 / 30.3.2016 г.

тест на системата

Обществена поръчка ОП-1 / 9.3.2016 г.

тест2