Община Дупница
Вътрешни правила по ЗОП
Всички
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Архив
Пазарни консултации
Директно възлагане /чл.20 ал.4. от ЗОП/
Обществена поръчка ОП-25/21.10.2015
Извършване на допълнително строителство в обхвата на обществена поръчка с предмет: „ИНЖЕНЕРИНГ (проектиране, реконструкция, разширение, оборудване и обзавеждане) на обект „Спортна зала – гр. Дупница“, (Сграда на основното застрояване с идентификатор № 68789.17.182.1 по КК на гр. Дупница, изградена в УПИ I – за Спортна зала, фитнес – център и обслужващи дейности, кв. 62, по регулационен план на гр. Дупница, одобрен със Заповед № 364/26.05.1997г., изменен със Заповед № 1419/15.07.2010г., изменен със Заповед № 1725/29.08.2011г. и Заповед № 500/11.04.2013г. на Кмета на Община Дупница (имот с идентификатор № 68789.17.182 по КК на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300 – 5 - 56/30.07.2004г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (ИД на АГКК), изменена със Заповед № КД 14 – 10 – 156/20.07.2010г. на ИД на АГКК, с административен адрес на имота: гр. Дупница, ул. “Христо Ботев“ № 30)
Обществена поръчка ОП-21/10.09.2015
Борсова сделка за доставка на гориво